شیوع سرمی و آلودگی مخفی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ های گله شهرستان سراب (آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

دیروفیلاریا ایمیتیس یکی از انگل های مهم سیستم گردش خون سگ ها بوده که
عوارض قلبی ریوی شدیدی را در حیوان سبب می شود، این نماتود مشترک بین انسان
و سگ از مناطق مختلف دنیا و برخی از مناطق ایران گزارش شده است. به منظور
بررسی اولیه وجود آلودگی دیروفیلاریا ایمیتیس در منطقه سراب، یک مطالعه مشاهده الیزا تست شدند.شیوع سرمی دیروفیلاریا 13/5%(52/384)گزارش شد.بیشترین میزان شیوع سرمی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ های سنین 4-6 سال 12/7%(37/170)وکمترین میزان در سگ های سنین 0-2 سال 5/5%(7/126) گزارش شد. شیوع سرمی در سگ های نر 14/3%(44/306)و در ماده ها 10/2%(8/78)بود. بیشترین میزان آلودگی سگ ها در روستای جلده باغان با 48/14%( 13/27)و کمترین میزان آلودگی سگ ها در روستای اسبفروشان با 2/8%(2/70))بود. در بررسی های آماری رابطه معنی داری بین آلودگی، جنسیت، نژاد و نحوه نگهداری سگ مشاهده نشد، ولی با افزایش سن
 میزان آلودگی نیز افزایش داشت. تعداد 35 قلاده سگ دارای سنین 0/5تا 7 سال از
روستاهای مختلف شهر سراب تهیه و در طرح پژوهشی بررسی لیشمانیازیس احشائی
استفاده و آسان کشی شده بودند، کالبد گشایی شدند، قلب و ریه آنها مورد جستجو و
بررسی انگل شناسی قرار گرفت. میزان آلودگی به دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ های مورد بررسی 3 مورد (8/5%)تعیین شد و 7 عدد کرم نر دیروفیلاریا ایمیتیس از سرخرگ ششی و تنها 1 عدد کرم نر از بطن راست سگ های آلوده جدا گردید. که
نشانگر آلودگی مخفی( عدم وجود میکروفیلر درخون) است. با توجه یافته های این
بررسی و وجود آلودگی دیروفیلاریا ایمیتیس در سگ های این منطقه، بر لزوم بررسی
جامع تر و کنترل آلودگی در این منطقه تاکید می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dirofilaria immitis occult infection and seropervalence in sheepdogs in Sarab (East Azerbaijan Province)

چکیده [English]

Dirofilaria immitis is one of the circulatory system parasite of dogs and the effects of
cardiopulmonary severe in animal's causes, according to the zoonotic of this parasite and to
verify the primary infection of Dirofilaria immitis in the Sarab district, a cross sectional study
were conducted on 384 sheepdogs. ELISA tested sera. Seropervalence rate 13.5% (52/384) was
reported. The highest seroprevalence of Dirofilaria immitis in 4-6 years dog 21.7% (37/170) and
lowest in 0-2 years dog 5.5% (7 /126) was reported. Seroprevalence in male dogs 14/3%
(44/306) and in females was 10/ 2% (8/78). The highest infection rate of dogs in the Jalda
bakhan village with 48.14% (13/27) and the lowest infection rate of dogs in the Asbfroshan
village were with 2.8% (2/70). In the study between infection, sex, race, and how the dog kept
was not statistically significant relationship, but with increased age infection level were also
increased. Thirty-five dogs 0.5 to 7 years old from various villages of Sarab, and the research
design and euthanized in during visceral leishmaniasis studies. They were autopsied and
examined the hearts and lungs (especially pulmonary arteries) for the nematode. Rate of the
infection in the dogs was three cases (8.5%). Only seven adult male of Dirofilaria immitis was
collected from pulmonary artery and one adult male nematode in right ventricular of the dogs.
That revealed Dirofilaria immitis occult infection (no present of the microfilariae in the blood)
in the dog. The findings of this study Dirofilaria immitis infection in this area need for more
comprehensive review and control pollution will emphasize.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seroprevalence
  • Dirofilaria immitis
  • Occult infection
  • ELISA
  • Dog
  • Sarab