بررسی اثرات توسط عصاره متانولی گیاه هیسوپیفولیا در اسهال القاء شده با سروتونین و روغن کرچک در موش سوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

اسهال یکی از مشکلات دستگاه گوارشی است که به دلایل و بیماری های مختلفی ایجاد شده و عملکرد فرد را تحت الشعاع قر ار می دهد L.hyssopifolia گیاهی است که اثر ضد اسهالی آن در طب سنتی علی الخصوص در شبه قاره هند مورد تاکید قرار
گرفته است. جهت اثبات اثر این گیاه، تمامی قسمتهای خشک شده آن برای عصاره
گیری سرد متوالی توسط ان-هگزان، اتیل استات و متانول مورد استفاده قرار گرفت.
جهت مطالعه فعالیت ضد اسهالی با دادن روغن کرچک ، 6 گروه از موشهای آلبینو، هر
گروه متشکل از 10 حیوان و 3 گروه هر کدام متشکل از 10 حیوان جهت فعالیت ضد
اسهالی بر روی اسهال القا شده توسط سروتونین و 30 موش جهت تست تحرک
دستگاه گوارش توسط سولفات باریوم مورد استفاده قرار گرفتند نتایج این مطالعه نشان داد عصاره متانو لی این گیاه که به اندازه 1%از گیاه استخراج شده بوسیله کاهش تعداد دفعات اسهال در اسهال القاء شده توسط روغن کرچک و اسهال القاشده با سروتونین در موشهای ازمایشگاهی در دوز بالای 100mg به ازای هر کیلوگرم وز ن بد ن در مقایسه با داروی استاندارد لو پرامید که در یک دوز 66/67 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ، به موشها داده شده بود خاصیت ضد
اسهالی چشمگیری از خود نشان داد. کاهش درصد دفعات اسهال به ترتیب به صورت 56/32 و 89/66 بعد از دادن روغن کرچک و 59/09 و 86/36 در اسهال القا شده توسط سروتونین در دوزهای 200 و 400 mg/kg مشاهده شد . مشخص گردید که عصاره LHM حرکات دستگاه گوارش را در مقایسه با گروه شاهد به میزان 53/8% دردوز mg/kg 100 کاهش می دهد در حالی که هیچ مهار قابل توجهی در دوز mg/kg 50  از این عصاره در حرکت دستگاه گو ارش دیده نشد. این نتایج نشان داد که عصاره در دوز 100mg/kg حرکات دستگاه گوارش را به میزان 53/8% نسبت به گروه شاهد کاهش می دهد که این رقم قابل مقایسه با داروی استاندارد لوپرامید است که باعث کاهش 68/8%حرکات دستگاه گوارش نسبت به گروه شاهد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gastrointestinal motility ablative effect of methanol extract of L. hyssopifolia in diarrhoea due to caster oil and 5-HT in mice

چکیده [English]

Diarrhoea is one of the most important GI tract that reduces meaningful performance of the
patient. Dried whole plant parts of Ludwigia hyssopifolia were subjected to successive cold
extraction with n-hexane, ethylacetate and methanol. The methanol extract (LHM), obtained as
1% yield, showed significant antidiarrheal property by reducing diarrheal episodes in castor oil
and serotonin induced diarrhea in laboratory mice at a dose of higher than 100mg/kg body
weight as compared to standard drug loperamide given at a dose of 66.67 μg/kg body weight.
The percent reduction in diarrheal episode by 56.32 and 89.66 after castor oil challenge and
59.09 and 86.36 in serotonin induced diarrhea was observed at doses of 200mg/kg and
400mg/kg body weight of the extract respectively. The extract LHM was also found to reduce
the gastrointestinal motility by 53.8% at a dose of 100mg/kg body weight as compared to
control, while no remarkable inhibition of gastrointestinal motility was seen at a dose of
50mg/kg body weight of the extract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • L. hyssopifolia
  • diarrhoea
  • caster oil
  • 5-HT
  • mice