شیوع سپتی سمی ناشی از سودوموناس آئروژینوزا در گله گوشتی در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

سودوموناس آئروژینوزا معروف ترین گونه سودوموناس است که می تواند به صورت
موضعی و سیستمیک در طیور جوان و رو به رشد دیده شود. میزان شیوع و مرگ و میر ناشی از سودوموناس آئروژینوزا متفاوت و بین 100-2% است اما معمولا بیشترین تلفات در حدود 12-2%در پرندگان بسیار جوان است. این بیماری در گله های گوشتی نژاد راس 10-6 روزه با علائم بالینی خواب، بستن چشم، کراتیت خفیف و التهاب نزله ای بینی و علائم کالبدگشایی التهاب کیسه های هوایی، احتقان و تورم کلیه،
رسوب اورات در حالب و تورم مقعد با تلفات 6 درصدی و ابتلا 2,16 درصدی مشاهده گردید. در بررسی کشت میکروبی از نمونه های اخذ شده مشخص گردید
عامل بیماری باکتری متحرک گرم منفی است. در محیط کلنی های مشکوک، متمایل به
سبز دیده شد و بوی شبیه میوه روی آگار خوندار بتا همولیز مشخص شد که در کنار
علائم بالینی به سودوموناس مشکوک گردیدیم. تمامی جدایه ها بر اساس ویژگی های
فنوتیپ باکتریولوژیک متداول تعیین هویت و در نهایت سودوموناس آئروژنوزا
تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence study of Pseudomonas aeruginosa septicemia in broiler in Mazandaran

چکیده [English]

Pseudomonas aeruginosa is the most common avian pathogens can cause localized or systemic
diseases in young and growing poultry. Morbidity and mortality varies from 2 to 100%, but
more commonly about 2-12% with greatest losses in very young birds. The disease occurred in
6-10 days-old ross broiler chickens. Clinical signs showed sleepy appearance, closed eyes, mild
keratitis and catarrhal rhinitis. Gross lesions revealed airsacculitis, congestion and swollen of
kidneys with deposition of ureats in the urters and proctitis. The disease morbidity and mortality
rates were 16.2% and 6%, respectively. Microbial culture was determined motile and Gramnegative
bacteria, suspected greenish colonies, smell like fruity and beta hemolysis on blood
agar. Consequently, we suspected to Pseudomoniasis after culture and clinical signs finding.
These isolates were transmitted to the department of microbiology, faculty of veterinary
medicine, university of Tehran and all isolates were identified by microbiological phenotypic
characteristics with conventional methods and Pseudomonas aeruginosa was finally diagnosed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pseudomonas aeruginosa
  • Broiler flocks
  • catarrhal rhinitis