اثر بیهوش کنندگی بلوکرهای گیرنده های گلوتامات به صورت انفرادی و به همراه آلپرازولام در تجویز از راه های مختلف و دوزهای متفاوت در مدل حیوانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

کتامین مهمترین داروی کلینیکی مهار کننده گیرنده های اصلی ترین نوروترانسیمتر
تحریکی مغز (گلوتامات)، هوش بر تزریقی مناسبی در انسان و حیوان است که
جذب گوارشی کمی داشته و در تجویز خوراکی، فراهمی زیستی آن در انسان 7±20%می باشد. همچنین نشان داده شده است که در تجویز رکتال در گربه فراهمی زیستی آن 6/1 ± 43/5% است. این دارو، عوارض نامطلوبی مانند افزایش فشار خون، آزاد سازی هیستامین، توهم زائی و ترشح بیش از حد بزاق(خصوصاً در
تجویز به صورت خوراکی) دارد. آلپرازولام، بنزودیازپین متوسط الاثری است که
می تواند از سد خونی  مغزی عبور کرده باعث تضعیف سیستم عصبی شود و در
نتیجه به نظر می رسد مصرف توام آن به همراه کتامین، موجب تقویت اثر کتامین خواهد شد . بنابراین هدف از مطالعه حاضر مقایسه آثار تضعیف CNS ناشی از تجویز فرم کتامین و آلپرازولام به صورت منفرد و توام باهم بود . در این مطالعه
تعداد 10 قلاده گربه ولگرد نر و بالغ انتخاب شد ه و دوزهای مختلفی از کتامین (20،40،80 mg/kg )و آلپرازولام (mg/cat 5،10،15)و نیز ترکیبشان به صورت مخلوط با شیر یا گوشت و یا اسپری مستقیم در دهان تجویز شد و آثار تضعیف CNS ناشی از رژیم های فوق براساس 5 مقیاس در حیوانات ثبت گردید. همه حیوانات از پذیرش هر دو دارو به صورت مخل وط با شیر و گوشت امتناع
نمودند. بنابراین برای تجویز آنها به صورت خوراکی ، از روش اسپری دهانی
استفاده شد. آلپرازولام و کتامین به صورت وابسته به دوز موجب تضعیف CNS گردیدند. در تجویز توام آلپرازولام با کتامین، عمق و طول مدت تضعیف CNS در مقایسه با تجویز انفرادی ک تامین افزایش یافت. از نتایج حاصله چنین استنباط می گردد که در تجویز (اسپری داخل دهانی) کتامین 80mg/kg آلپرازولام 5mg/kg سرعت شروع و طول مدت تضعیف CNS در مقایسه با رژیم های دیگر مناسب تربوده وعلی الخصوص در همه حیوانات مورد مطالعه، بیهوشی کامل ایجاد
گردید که به نظر می رسد پروتکل مناسبی برای ایجاد سدیشن توام با بی دردی به
روش غیر تهاجمی در گربه باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anaesthetic effect of glutamate receptors blockers with/or without Alprazolam given by different routes and doses in animal model

چکیده [English]

Ketamine one of the more important and clinical blocker of brain stimulatory neurotransmitter
(glutamate) receptors is a suitable injectable anesthetic in human and animal that has a low
intestinal absorption rate. It's bioavailability in human with oral administration is %207 and
with rectal administration in cat is %43.56.1 .this drug has some side effects such as
hypertension , histamine releasing effects, hallucination, hyper salivation (specially with oral
administration) and etc. Alprazolam is a mild acting benzodiazepine that can pass trough bloodbrain
barrier and causes CNS suppression. Then it seems that co administration of Alprazolam
and ketamine cause more effective & deep CNS depression effects.
The aim of this study was evaluation of ketamine and Alprazolam CNS suppression effects in
the manner of single and together in cat. Ten free roaming male & mature cats received drugs
[ketamine (20, 40, 80mg/kg) & Alprazolam (5, 10, 15mg/kg)] first in mixture of milk (40ml) or
meat (30g) or sublingual spray rout. In 2nd stage they received concomitant doses of
Alprazolam & ketamine by the method mentioned above. Each animal was observed continually
by educated observer for CNS depression as graded on the behavioral scales.
Almost all of the animals rejected receiving drugs in mixture of milk and meat. So sublingual
spray rout used for oral administration of drugs. Alprazolam & ketamine showed dose
dependent effects in different administered doses. Concomitant use of Alprazolam with
ketamine improved depth and duration of ketamine's CNS depression effects. So results of this
study showed this fact that administration of ketamine & Alprazolam in mixture of milk & meat
is not a suitable method in cats. Also Alprazolam in mentioned doses caused a weak suppression
of CNS. But a strong and long time CNS depression is achieved when ketamine sprayed in
mouth (as sublingual form). These Symptoms are considered significant in co administration of
these two drugs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ketamine
  • Alprazolam
  • Anaesthesia
  • oral spray
  • Cat