بررسی اثر ضد میکروبی درمنه دشتی(Artemisia Sieberi)تحت شرایط مختلف چرایی بر سالمونلا انتریتیدیس(Salmonella Enteritidis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

درمنه دشتی گیاهی است از خانواده کاسنی، بوتهای به رنگ سبز متمایل به
خاکستری و از عناصر رویشی ایران و تورانی و از عناصر غالب مراتع استپی
ایران میباشد. کاربرد غیر علوفهای این گیاه به دلیل محتوای اسانس و عصاره آن
بسیار متنوع است. از خاصیت آنتیبیوتیکی این گیاه در طب سنتی برای درمان
سوء هاضمه و دفع انگلهای رودهای استفاده میشود. هدف از این پژوهش
بررسی تاثیر ضد میکروبی اسانس و عصاره این گیاه تحت شرایط مختلف چرایی
بر روی باکتری بیماریزای سالمونلا انتریتیدیس میباشد. این باکتری از عوامل
مهم عفونتهای رودهای است. در این پژوهش رشد سال 1390 گیاه درمنه دشتی
از محلهای قابل برداشت در دو سایت متفاوت، تحت دو شرایط چرا شده و
چرا نشده جمعآوری گردید. پس از تهیه اسانس و عصاره اثر ضد میکروبی 6
تیمار مختلف اسانس و عصاره گیاه دارویی درمنه دشتی که به صورت رقت
سازی متوالی تهیه شده بودند با استفاده از روش انتشار دیسک بر روی باکتری
بیماریزای سالمونلا ارزیابی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد عامل چرا بر
ترکیبات ضد باکتری اسانس درمنه دشتی بی تاثیر بوده اما اثر ضد میکروبی
عصاره گیاه تحت تاثیر متغیر چرا قرار دارد. نتایج این پژوهش کاربردهای زیادی
در صنایع غذایی و داروسازی می تواند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of antimicrobial effect of Artemisia sieberi in different grazing conditions on the Salmonella enteritidis

چکیده [English]

Artemisia sieberi is a plant from chicory category which is a green crucible and it is from the
growing elements of Iran and Turani and it is from the prevailing elements of the Stopy
pasturage of Iran too. The application of this plant in the field that isn't for grasses is so much
various because of its expressed juice content.
Antibiotic property of this plant is used in ancient medical to cure the abnormal digestion and to
ward of the intestinal parasites.
The purpose of this study is considering of antimicrobial effect of the expressed juice of this
plant in different grazing conditions on the Salmonella enteritidis that create illness. This
bacterium is one of the agent of intestinal infections. In this research the growing of Artemisia
in current year from available sites have colleted in two different has been sites which in one of
them the action of grazing done and in the other one the grazing action hasn't been done then the
expressed juice of this plant has been provided and its antimicrobial effect in 6 attendances
along with its medicine properties which is provided in a diluted condition an the creating
illness bacteria of salmonella have been accomplished by using the spreading disk method in
related to the assessing the antimicrobial property in different densities.
The results of this research showed that the grazing factors had no effect on different
combinations of antibacterial of expressed juice of Artemisia sieberi but antimicrobial effects of
this plant relies on the grazing variable. The main environment of this plant is Muller Hinton
Agar and the results of this research have many applications in food and medicine industrials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemisia sieberi
  • Salmonella enteritidis
  • Essence
  • Juice
  • Antimicrobial effect