تمایز سارکوسیستیس هومینیس در گوشت گاو به روشPCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی سارکوسیستیس هومینیس در گاوهای
کشتار شده در کشتارگاه های اصفهان طراحی شد . در مجموع 768 نم ونه بافت
ماهیچه ای قلب و دیافراگم از 384 لاشه گاو مورد آزمایش میکروسکوپی قرار
گرفته و نمونه های آلوده جهت تمایز سارکوسیستیس هومینیس با استفاده از
روش واکنش زنجیره ای پلی مراز آزمایش شدند. بر پایه آزمون های میکروسکوپی میزان شیوع کیست های سارکوسیستیس در گاو62/8 درصد بدست آمد و بر پایه آزمون PCR ،نمونه از 431 نمونه آلوده (48/1 درصد)از نظر سارکوسیستیس هومینیس مثبت بود . بررسی آماری بیانگر آن است که اختلاف
آماری معنی داری بین شیوع آلودگی در بافت های ماهیچه قلب و دیافراگم وجود ندارد( p>0.05)نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان آلودگی گوشت گاو در اصفهان به کیست ها سارکوسیستیس هومینیس بالاست و مصرف گوشت نیمه پز
می تواند منجر به سارکوسیستیس موردی در انسان شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify of Sarcocytis hominis in cattle carcasses using PCR method

چکیده [English]

A survey was carried out to investigate the occurrence of Sarcocystis spp. and identification of
Sarcocystis hominis slaughtered cattle's in Isfahan slaughterhouse. In all, the muscle tissue
(cardiac and diaphragmatic muscles) of 768 samples from 384 cattle carcasses were examined
by microscopic method. Based on the microscopic examination the prevalence rate of
Sarcocystis cysts in the cattle's were 62.8%. Based on the PCR method, 207 sample from 431
infected samples (48.1%), were positive for Sarcocystis hominis. Not significant difference was
observed between the prevalence in cardiac and diaphragmatic muscles (P>0.05). The results
indicated that Sarcocytsis cysts in the Isfahan is consumption of under–cooked cattle meat may
result in Sarcocytsis in humans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sarcocystis hominis
  • Cattle
  • PCR