بررسی اثرات محافظتی ملاتونین روی تغییرات هیستولوژیک روند اسپرماتوژنز در موش صحرایی تحت درمان با جمسیتابین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

اثرات سیتوتوکسیک شیمی درمانی و اشعه درمانی با تغییرات ز یادی در دستگاه
تناسلی مردان همراه است. ملاتونین یکی از ترشحات غده اپی فیز بوده که به
عنوان آنتی اکسیدان شناخته شده است.
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات محافظتی ملاتونین روی اختلالات
اسپرماتوژنز ناشی از درمان با جمسیتابین به کمک ارزیابی های بافت شناسی
بیضه می باشد.
مطالعه حاضر برروی 48 سر موش نر بالغ 8 هفته انجام شد حیوانات در 6 گروه
شامل گروه کنترل دریافت کننده نرمال سالین، گروه 2 و 3 به ترتیب دریافت کننده 10و20 mg/kg ملاتونین و گروه 4، دریافت کننده تک دوز 50mg/kg جمسیتابین به صورت داخل صفاقی و گروه 5 و 6 به دنبال تجویزmg/kg 50 جمسیتابین به مدت 14 روز ملاتونین 10و20  mg/kg دریافت می کرد، 14 روز پس از شروع درمان بیضه همه حیوانات جدا شد و پس ازفیکس کردن در فرمالین بافرز10% و تهیه اسلایدهای هیستولوژی ارزیابی ها از طریق مطالعات لوله های سمی نیفروس و شمارش سلول های زایا و سوماتیک انجام گرفت .
آنالیزهای آماری با کمک روش ناپارامتری کروسکال والیس انجام گرفت و سطح آماری pاز جمسیتابین شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ملاتونین دارای اثر محافظتی روی
آسیب های بیضه القاء شده با جمسیتابین است هر چند که مکانیسم نامشخص
است، احتمالاً این عمل از طریق کاهش آسیبهای اکسیداتیو صورت می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of protective effect of melatonin on histological changes in spermatogeneses rat treated by jemcitabine

چکیده [English]

Effects of Toxic in chemotherapy and radiotherapy are followed by many changes in male
reproductive system. Melatonin, one of the secretions of Epiphyses, known as an antioxidant.
The aim of this study is the investigation of protecting effect of Melatonin on the disordering of
spermatogenesis resulted in the Jemcitabin – therapy by analyzing the histology of testis.
Samples in this experimental intervened study are 48, 8weeks aged male wistar rat .Samples
randomly divided in 6 groups with 8 rats.
control group affected by normal Saline (IP)
Group 2,3Melatonin injected mono dosage (IP) in10, 20 mg/kg quantity
Group 4 Jemcitabin injected mono dosage (IP) in 50 mg/kg quantity
Group 5,6 Jemcitabin + Melatonin injected jemcitsbin in 50mg/kg and melatonin10,20mg/kg
(IP) in IP manner
14 days after therapy, the symbols made unconscious and segregate the rats`testis and
assessments was composed through the study of seminiferous tubules and counting of
spermatogenic and somatic cells.
Quantitative variables was evaluated and analyzed through non-parametric Kruskal-wellis by
the help of SPSS, supposing p<0.05is a criterion. the rats treated with jemcitabin compared with
control, showed significant decrease in assays and spermatogeneses quality p<0.01. quantitative
parameter of the seminiferous tubules in 4th group showed significant decrease compare with
control p<0.01.whereas melatonin in 6th group compared with4th group results in remarkable
natural seminiferous tubules parameter p<0.05. melatonin results significant increases in all
spermatogenic and somatic cells in 3th and 6th groups compared with 4th groups
p<0.05(improvement in spermatogeneses quality)and in 6th group neutralized side effects of
jemcitabin.the results of this study show that melatonin has protective effect on dameges which
induce by Jemcitabin. The mechanisms behind these actions are unknown at present however it
is possible to state preliminary that are mediated through reducing the oxidative damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spermatogeneses
  • gemcitabine
  • Testis
  • chemotherapy
  • melatonin