اثرات ضد باکتری اسانس چند گونه گیاهی بر باکتری های ویبریو آلجینولیتیکوس، لیستریا مونوسیتوژنز و اشرشیاکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

با توجه به محدودیت های استفاده از آنتی بیوتیک ها، گرایش به جایگزینی آنها با
مواد طبیعی و ارزان تر را تقویت نموده است. از بین مواد مختلف جایگزین، اخیرا
فرآورده هایی با منشاء گیاهی جایگاه ویژه ای یافته اند. در این تحقیق اثرات ضد باکتریایی اسانس 5 گونه گیاهی نعناع ،(Mentha spicata) رزماری Rosmarinus ) (officinalis میخک هندی ،(Eugenia caryophyllata) زیره سبز Cuminum (cyminum) و سماق (Rhus coraria) بر 3 سویه باکتریایی (Escherchia coli Listeria monocytogenes, Vibrio alginolyticus) مورد مطالعه قرار گرفت، برای تعیین حداقل غلظت بازدارندگی(MIC) از روش استاندارد میکرودایلوشن( Broth Microdilution )استفاده شد و حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) با استفاده از مقادیر MCI هر اسانس تعیین شد. نتایج نشان داد که کمترین میزان MICوMBC به ترتیب برابر با 4 و 8 میلی گرم در میلی لیتر که مربوط به اسانس های میخک هندی بر باکتری های E. coli و V. alginolyticus و نعناع بر باکتری V. alginolyticus ب وده و بیشترین مقدار MIC,MBC مربوط به اسانس رزماری به ترتیب برابر با 18 و 36 میلی گرم در میلی لیتر بر باکتری L. Monocytogenes به دست آمد. از بین اسانس های مورد بررسی اسانس میخک هندی، عملکرد قوی تری داشته و باکتری ها
نسبت به آن حساس تر بودند. اما اسانس رزماری، ضعیف تر و باکتری ها نسبت به آن
در مقایسه با سایر اسانس ها مقاومتر بودند. حساس ترین و مقاوم ترین باکتری نسبت به اسانس های مورد مطالعه به ترتیب باکتری V.alginolyticus , L.monocytogenes ودند. نتیجه این که اسانس های مورد مطالعه دارای اثرات ضد باکتریایی بر باکتری های مذکور بوده و از بین اسانس های مورد بررسی اسانس
میخک هندی و نعناع قوی تر بوده بنابراین پیشنهاد می شود با جداسازی ماده موثره
این دو اسانس در کنترل باکتری های بیماری زای دیگر استفاده شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In vitro antibacterial effect of Cuminum cyminum, Eugenia caryophyllata, Rosmarinus officinalis and Mentha spicata and Rhus coriaria essential oil on Vibrio alginolyticus, Listeria monocytogenes and Escherchia coli bacteria

چکیده [English]

Due to restrictions on the use of antibiotics, tend to be cheaper to replace them with natural
materials and has strengthened. Among the various alternative materials, recent products of
plant origin which have special status. In the present, Antibacterial effects of essential oils of
five medicinal plants (Mentha spicata), Rosemary (Rosmarinus officinalis), Cloves (Eugenia
caryophyllata) Cumin (Cuminum cyminum) and Sumac (Rhus coraria) on three strains of
bacteria (Escherchia coli, Listeria monocytogenes , Vibrio alginolyticus) were studied. To
determine the minimum inhibitory concentration (MIC) of essential oil from the standard
method of broth microdilution was used and minimum bactericidal concentration (MBC) with
MIC values was determined for each oil. Results showed that the lowest MIC value was 4 mg/
ml of Eugenia caryophyllata essential oil against the bacteria V. alginolyticus and E. coli
bacteria, as well as Mentha spicata on V. alginolyticus and MBC values of these oils, twice the
MIC value (8 mg/ ml),whereas The highest MIC values was 18 mg / ml of Rosemary essential
oils against the L. monocytogenes and MBC value of this oil was 36 mg/ ml. Among the oils,
Clove oil was stronger, and bacteria were more sensitive to it, and rosemary oil was weaker
and the bacteria were resistant to it compared to other oils. The most sensitive and most resistant
bacteria to essential oils were Vibrio and Listeria, respectively. The result of that essential oils
have antibacterial effects against the bacteria and the essential oils of clove and mint were
stronger, Therefore it is suggested that the separation of these two essential active ingredient can
be used to control other pathogenic bacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibacterial
  • Essential Oils
  • Microdilution
  • MIC