جستجوی توالی (های) شبه TASH در ژنوم تیلریاهای گوسفندی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تیلریا لستو کاردی و تیلریا اوویس از مهمترین عوامل تیلریوز گوسفندی در ایران
هستند اما شدت علائم ایجاد شده، و میزان مرگ و میر در این دو نوع تیلریا
کاملا با یکدیگر تفاوت دارد. تیلریا لستو کاردی باعث ایجاد یک بیماری کشنده
در گوسفندان علی الخصوص بره ها در مناطق مختلف ایران شده اما تیلریا
اوویس تنها باعث یک بیماری تحت بالینی و غیرکشنده در گوسفندان می شود. با
وجود اهمیت بالای تیلریا لستوکاردی، شناخت کمی در مورد پاتوژنز بیماری و
پروتئین های پاتوژن این انگل وجود دارد. بالغ بر پنجاه پروتئین پاتوژن در
تیلریلا آنولاتا و پاروا شناخته شده که در مراحل مختلف انگل علی الخصوص
شیزونت بیان شده و مسئول ایجاد علائم بیماری هستند. یکی از مهمترین خانواده های پروتئین پاتوژن در تیلریا آنولاتا خانواده (  Tash  Theileria annulata schizont),  بوده که شامل گروه هتروژنی از پروتئین ها می باشد که در مرحله شیزونت بیان می شوند و به داخل سلول میزبان (لنفوسیت) ترشح میشوند. در
این مطالعه تعداد زیادی پرایمرهای تصادفی براساس ژنوم این خانواده طراحی
شد و به جستجوی توالی(های) نوکلئوتیدی مشابه در تیلریا لستوکاردی و اوویس پرداخته شد. یک قطعه حدود420BP  در تیلریا لستوکاردی جدا و پس از تعیین توالی مشخص شد که شباهت بالایی به ژن TashHN در تیلریا آنولاتا دارد. این اولین گزارش از یک توالی در ژنوم تیلریا لستوکاردی می باشد که به نظر می
رسد در پاتوژنیسیته تیلریوز بدخیم در گوسفند نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Search of Tash-like nucleotide sequence(s) in Iranian ovine theileria genomes

چکیده [English]

Theileria lestoquardi and Theileria ovis are the causative agents of ovine theileriosis in Iran. The
disease severity and the outcomes of these two species are completely different. Theileria
lestoquardi unlike Theileria ovis, causes a severe disease with a high morbidity and mortality
rate called ovine and caprine malignant theileriosis. The pathogenicity aspects of T.lestoquardi
are poorly understood. Many studies have investigated the pathogen molecules of Theileria
annulata and Theileria parva involved in both host cell transformation and proliferation. Tash
(Theileria annulata schizont) pathogens proteins in theileria annulata are secrotome proteins,
synthesized in schizont stage, located to parasite and host cell nucleus and are related to parasite
pathogenicity. In the present study, multiple primers were designed based on Tash genes and the
presence of Tash-like sequence in Theileria lestoquardi and Theileria ovis genomes were
assessed. A 420 bp nucleotide sequene in T.Lestoquardi which was very similar to TashHN in
theileria annulata was identified. This is the first report of a Theilerial lestoquardi sequence that
would appear related to pathogenecity of malignant theileriosis in sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theileria Lestoquardi
  • Theileria Ovis
  • Tash like Sequences