مقایسه فراهمی زیستی سوسپانسیون کلوزانتل تولید شده در ایران با نمونه معتبر خارجی در گوسفند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

 در مطالعه حا ضر، فراهمی زیستی سوسپانسیون کلوزانتل ساخت یک شرکت
ایرانی به عنوان آزمون، در مقایسه با سوسپانسیون کلوزانتل ساخت شرکت
یانسن به عنوان مرجع مورد ارزیابی قرار گرفت . به منظور انجام این بررسی یک دوز منفرد10 mg/kg از سوسپانسیون تست به تعداد 10 راس گوسفند و به همین میزان از سوسپانسیون رفرانس به تعداد 10 راس گوسفند دیگر خورانده
شد. نمونه های خون از گوسفندان هر دو گروه در زمانهای صفر (قبل از تجویزدارو) 432،246،96،48،24،12،8،4 و624 ساعت بعد از تجویز دارو گرفته شدکلوزانتل موجود در سرم خون گوسفندان بعد از استخراج با فاز مایع و کارتریج های ،C18 با کمک روش کروماتوگرافی با کارآیی بالا و ردیاب uv اندازه گیری شد . جهت محاسبه غلظتها، سطح پیک های حاصل و برای مح اسبه
پارامترهای فارماکوکینتیکی ، مدل غیر وابسته به بخش دفع دارو مورد استفاده قرار گرفت . بررسی های آماری که با استفاده از t-test و احتساب (p<0.05 )انجام گرفت نشان داد که تفاوت معنی داری بین سطح زیر منحنی غلظت -زمان ،
غلظت حداکثر ، زمان رسیدن به غلظت حد اکثر، ثابت سرعت حذف و نیمه عمر
حذفی دارو بین دو گروه م ورد آزمایش وجود ندارد . نتایج بدست آمده نشان
دادکه نمونه سوسپانسیون کلوزانتل تولید داخل کشور با نمونه سوسپانسیون
کلوزانتل ساخت شرکت یانسن از لحاظ بیولوژیک هم ارز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

کلوزانتل، فراهمی زیستی ، گوسفند، فارماکوکینتیک ، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا