تشخیص مولکولی برخی از عوامل سقط جنین گوسفندی و تعیین فراوانی آنها در استان چهار محال و بختیاری با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز دو تایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

المونلا ابورتوس اویس و بروسلا از جمله عوامل مهمی هستند که باعث سقط
جنین گوسفندی در سراسر جهان می شوند . هر دو باکتری هر چند از لحاظ
سرولوژی تشخیص داده می شوند ولی تعدادی از عوامل باعث نتایج مثبت یا
منفی کاذب می گردد. روشهای مستقیم جداسازی باکتری شناسی نیز معمولا قابل انجام است ولی این روشها مشکل ، زمان بر و خطرناک است PCR با موفقیت برای جستجوی بروسلا و سالمونلا ابورتوس اویس بطور مجزا بکار برده شده است. در این تحقیق رو ش MPCR برای جستجوی عوامل جنین های سقط شده گوسفندی معرفی شده است . در این تحقیق آزمایش MPCR روی 54 نمونه از محتویات شیردان جنینهای سقط شده گوسفندی انجام گرفت . 10 نمونه به
بروسلا، 24 نمونه به سالمونلا ابورتوس اویس ، 6 نمونه به بروسلا و سالمونلا
ابورتوس اویس به شکل تو أم آلوده بودند . در 14 نمونه نیز آلودگی تشخیص
داده نشد . سادگی و توانایی جستجوی دو باکتری به شکل همزمان در یک لوله
از جمله محاسنی است که می توان این روش را بجای روشهای تشخیصی
مرسوم پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها