بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک بیماری مارک در طیور گوشتی کشتار شده در کشتارگاه شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک بیماری مارک در جوجه های گوشتی بوده که دارای سنین پائین( 10-6 هفته)هفته بسیاری از گزارشات موجود معمولاً بروز این بیماری فاقد ضایعات
هیستوپاتولوژیک مشخص در این سنین می باشد. طی این مطالعه 12687 قطعه طیور گوشتی مورد بررسی کالبدگشائی قرار گرفتند که در 8 مورد از آنها علائم
بیماری مارک، شامل ندولهای مشخص لنفوئیدی جلدی و احشائی ناشی از
لنفوپرولیفراسیون بیماری مارک مشاهده گردید که جهت مطالعات
میکروسکوپیک ضایعات، از این تعداد نمونه برداری به عمل آمد. پس از تهیه
اسلاید و رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ائوزین، این ضایعات مورد مطالعه
میکروسکوپیک قرار گرفتند. از لحاظ ماکروسکوپیک در هر 8 مورد ندولهای
لنفوئیدی در پوست مشاهده شد. در یک مورد این ندولها در طحال و در سه
مورد در کبد نیز دیده شدند. در هیچیک از سایر اندامها، بورس فابریسیوس،
عصب سیاتیک، ریه و چشم، علائم و ضایعات مربوط به بیماری مارک مشاهده
نگردید. مطالعه اسلایدهای پاتولوژیک تهیه شده از محل ضایعات نشانگر
سلولهای لنفوئیدی با تقسیمات میتوز فراوان در محل ایجاد این تومورها،
سلولهای توموری پلئومورفیک تک هسته ای، وجود سلولهای موسوم به
سلولهای مارک صرفاً در کبد، تهاجم این ندولها در پوست بویژه در محل اطراف
فولیکول پرها و بافت همبند زیر اپیتلیوم، عدم وجود ضایعات مشخص در
اعصاب، چشم و عدم وجود سلولهای مارک در ندولهای لنفوئیدی طحال بود.
طی این بررسی مشخص گردید که این بیماری در سنین پائین هم قابلیت ایجاد
ضایعات متعدد حائز اهمیت و نتیجتاً کاهش راندمان تولید را در این دسته از
طیور پرورشی نیز بدنبال دارد.

کلیدواژه‌ها