همزمان سازی فحلی در میش با استفاده از نورجستومت و PMSG در طی فصل غیر تولید مثل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این تحقیق کارائی نورجستومت به تنهایی و یا همراه با هورمون PMSG در همزمان سازی فحلی میش درطی فصل غیر تولید مثل (اواخرزمستان) در
اطراف منطقه ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور تعداد 170 رأس
میش از نژاد قزل با وضعیت بدنی مناسب که بیش از 50 روز از زمان زایش سپری شده بود با فواصل سنی 6-2 سال انتخاب گردیدند و بر اساس سن و وزن به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول N=42 راس، نصف قرص کاشتنی نورجستومت گاوی (1/5 میلی گرم نورجستومت) زیر پوست سطح خارجی گوش به مدت 12 روز کاشته شد. گروه دوم N=40 راس 1/5 میلی گرم نورجستومت به روش فوق را دریافت نموده در روز دوازدهم یک دوز 500 واحد بین المللی PMSG به روش عضلانی دریافت نمودند. گروه سوم N=40 ,
1/5 میلی گرم نورجستومت دریافت نموده و در روز دوازدهم یک دوز 750 واحد بین المللی PMSG دریافت داشتند. گروه چهارم N=48 راس هیچ درمانی را دریافت ننموده و در گله به عنوان میش های کنترل در نظر
گرفته شدند. تمامی میش های موجود درگروههای درمانی اول، دوم و سوم در
روز دهم آزمایش یک دوز 125 میلی گرم پروستاگلاندین دریافت نموده و در
روز دوازدهم نیز نورجستومت خارج گردید. از حدود 12 ساعت پس ازخروج
نورجستومت، میش های تحت درمان درگروههای مختلف آزمایشی به مدت
10 روز برای مشاهدۀ علائم فحلی و نیزجفت گیری با قوچ های باروری که در
زمان خروج نورجستومت به گله تحت آزمایش اضافه شده بودند، تحت نظر
قرار گرفتند. تشخیص آبستنی حدود یکماه پس از بروز علائم فحلی در میش
های جفت گیری کرده با اندازه گیری میزان پروژسترون خون مشخص گردید
.میزان بروز فحلی برای گروههای آزمایشی اول تا سوم و نیز کنترل تا یکماه پس از خاتمه درمان به ترتیب 10 , 72/5 72 و صفر درصد گزارش گردید. استفاده از هورمون PMSG  به میزان 500 ,750 واحد بین المللی به همراه نورجستومت درگروههای دوم و سوم به ترتیب باعث بروز علائم فحلی در فاصله 5/9 ±57/5 , 2/4 ± 54/3 ساعت پس از خروج نورجستومت گردید(P>0.05) .میزان آبستنی برای گروههای آزمایشی دوم و سوم نیز به ترتیب 2/5 و 25 درصد گزارش گردید (P<0.05) .بررسی نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد به کارگیری نورجستومت به میزان 1/5 میلی گرم) به همراه حداقل 750 واحد بین المللی PMSG در ایجاد و همزمان سازی فحلی میش های شیرده پس از زایش در خارج از فصل تولید مثل در اطراف منطقه ارومیه موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها