مطالعه تشکیل بیوفیلم توسط باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111 بر روی سطوح استیل زنگ نزن و لاستیک تماسی با شیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بیوفیلم مجموعه ای از سلول های زنده باکتریایی می باشد که به سطوح و
همدیگر م تصل می شوند . تشکیل بیوفیلم توسط میکروارگانیسم های بیماریزا با
منشا غذایی و مولد فساد بر روی سطوح تماسی با غذا در کارخانجات فرآوری
مواد غذایی از نظر بهداشت عمومی و ایجاد آلودگی تقاطعی اهمیت فراوانی
دارد. برای مطالعه 16 سطح از استیل زنگ نزن و لاستیک جداگانه استفاده
گردید. باکتری اشریشیا کلی به ظرف حاوی شیر استریلیزه و سطح مربوطه منتقل گردید. میانگین تعداد باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111 در بیوفیلم حاصله بر روی سطح استیل زنگ نزن و لاستیک به ترتیب 0/27 ± 9/56 و 0/15±9/10 Log CFU/cm2  بود. تفاوت معنی داری بین تعداد باکتری شرکت کننده در بیوفیلم حاصله بر روی دو نوع سطح مشاهده نگردید (P>0.05).بر اساس نتایج این تحقیق باکتری اشریشیا کلی سروتیپ O111 توانایی تشکیل بیوفیلم بر روی سطوح تماسی با غذا شامل استیل زنگ نزن و
لاستیک را دارد . با توجه به بررسی و جستجوی گروه، به نظر می رسد که این
مطالعه برای اولین بار انجام می گیرد.

کلیدواژه‌ها