مطالعه بیماریزایی سویه ایرانی ویروس لارنگوتراکئیت عفونی در کشت سلول فیبروبلاست جنین جوجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

لارنگوتراکئیت عفونی (ILT)یک بیماری ویروسی حاد دستگاه تنفسی ماکیان است که در مواردی می تواند باعث کاهش شدید تولید گردد. ویروس لارنگوتراکئیت عفونی (ILTV)  از خانواده هرپس ویریده بوده وتمامی خصوصیات ویروس های این خانواده را دارا می باشد و توانایی تکثیر بر روی پرده کوریوآلانتوئیک تخم مرغ جنین دار را دارد.از آنجا که تکثیر ویروس قبل از رشد یافتن در تخم مرغ جنین دار بطور یقین مشخص نمی باشد، به همین علت در این تحقیق تکثیر ویروس برروی بافت های گوناگون جنین جوجه مورد بررسی قرار گرفت. ویروس ILT روی سلول کلیه جوجه ،ریه ،کبدو فیبروبلاست جنین جوجه با استفاده از محیط غنی شده کشت سلول هنکس (Hanks) که شامل 10%(v/v) سرم جنین گاو و 5% (W/V) تریپتوز فسفات براث (TPB) می باشد کشت داده شده است.آثار ضایعات سلولی (CPE) از پاساژ 8-7 مشاهده شد.گنجیدگیهای نوع A که نشان دهنده قابلیت رشد و تکثیر ویروس در سلول است با رنگ آمیزی هماتوکسیلین -ائوزین مشاهده گردید. همچنین وجود آنتی ژن ویروسی در در سلول با انجام آزمایش AGID به اثبات رسید. با نتایج بدست آمده از این تحقیق مشخص شد که ویروس ILT قادر به تکثیر و ایجاد ضایعات سلولی در کشت سلولی می باشد. بنابراین می توان از این روش جهت جداسازی ویروس از موارد بالینی استفاده نمود.
 

کلیدواژه‌ها