شناسایی انگل های برخی ماهیان سرچشمه زاینده رود و اولین گزارش رخداد Allocreadium laymani Bychowsky , 1962 در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بررسی حاضر با هدف شناسایی انگل های ماهیان بومی زاینده رود و اهمیت بیماری زایی آنها انجام گردیده است. نمونه برداری و آزمایش ماهیان در طی دو فصل پاییز 1383 و بهار 1384 انجام گردید که نتایج این بررسی عبارتند از:سه گونه میکسوبولوس به اسامی M , Myxobolus.varicorhin و Samgoricus و M.musajevi ، یک گونه تک یاخته مژک دار Ichthyophthirius multifiliis در پوست و باله های ماهیان ، هفت گونه مونوژن 2 گونه داکتیلوژیروس شامل Dactylogyrus lenkorani و D.minor ، 2 گونه داکتیلوژیروس شامل Gyrodactylus mutabilis و Gyrodactylus sp و سه گونه ناشناخته از جنس Paradiplozoon از آبشش و پوست ماهیان ، سه گونه دیژن شامل متاسرکر  Allocreadium isoporum , Diplostomum spathaceum و A.laymani  به ترتیب از چشم و روه ماهیان ،اکانتوسفال Acanthocephlorhynchoides  cholodkowsky شامل Khawia armenica و گونه ای از خانواده Amphicotilidae و بالاخره از لارو نماتد گونه Contracaecum  sp از روده ماهیان مورد بررسی جدا شدند. این اولین گزارش انگل های ماهیان سرچشمه های زاینده رود می باشد که ضمن معرفی 18 گونه انگل ماهی ، گونه  Allocreadium laymani را برای اولین بار در ایران معرفی و تفاوتهای مرفولوژیک و مرفومریستیک آن را با گونه A.isoporum بیان میدارد.در میان انگل های یافت شده گونه Ichthyophthirius multifiliis که انگل بدون ویژگی میزبانی است ، خطرناکترین گونه انگلی برای ماهیان پرورشی در استخرها محسوب می شود به نحوی که در صورت ورود به مزارع پرورش ماهی قزل آلا باعث بروز تلفات سنگینی در جمعیت ماهیان می گردد.

کلیدواژه‌ها