مطالعه اثر لیندان بر آستانه تشنجات کلونیک ناشی از پنتیلن تترازول در موش های سوری نرمال و کلستاتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

لیندان یک هیدروکربن کلرینه با خاصیت حشره کشی است. این دارو در انسان وحیوانات برای از بین بردن انگل های خارجی استفاده می شود. نشان داه شده است که این دارو با اثر مهاری بر روی سیستم گاباارژیک ، باعث بروز تشنج می شود. این مطالعه به ارزیابی اثر لیندان روی تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) و مقایسه اثر آن در تشنجات کلونیک موش های سوری نرمال و کلستاتیک می پردازد.نتایج نشان می دهد که آستانه تشنجات کلونیک ناشی از کلستاتیک به ترتیت برابر با 0/97±35/58 و 1/8±54/1 میلی گرم بر کیلوگرم است. در موش های دریافت کننده لیندان (10 mg/kg) ، آستانه تشنجات ناشی از PTZ در حیوانات نرمال و کلستاتیک به ترتیب برابر با 0/74±28/85 و 1/36±35/63 میلی گرم بر کیلوگرم PTZ بود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که:1-کلستاز باعث افزایش آستانه تشنجات کلونیک ناشی از PTZ می شود،2- لیندان آستانه تشنجات رادر حیوانات کنترول و کلستاتیک کاهش می دهد، این کاهش احتمالا به علت اثرات مهاری بر روی سیتم گاباارژیک می باشد.

کلیدواژه‌ها