گزارش کارسینوم مجاری صفراوی ذر یک راس گوسفند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

کارسینوم مجاری صفراوی در یک راس میش نژاد بومی 5 ساله گزارش شده است. کارسینوم مجاری صفراوی تومور بدخیم بافت پوششی مجاری صفراوی در تمام گونه های انسان و حیوانات می باشد که معمولا از مجاری داخل کبدی منشا میگیرد. متاستاز یا گسترش تومور به مناطق خارج از کبدی نیز معمول می باشد. در این گزارش مشخصات درشت بینی و ریز بینی تومور ارائه می گردد. در کالبد گشایی ، ندول های متعدد ریز و گرد خاکستری کمرنگ با قوام سفت و اغلب با قسمت مرکزی فرورفته به طور منتشر در سراسر کبد مشاهده گردید. از لحاظ ریز بینی تومور به طور عمده از سلولهای بد خیم با الگوی آسینی و توبولی تشکیل شده بود. اشکال میتوزی نیز به طور متعدد مشاهده گردید. پس از انجتم آزمایشهای آسیب شناسی بافتی کار سینوم مجاری صفراوی مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها