ارزیابی کمی غده لوزالمعده بوقلمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

به منظور تعیین تراکم حجمی ساختارهای مختلف بافتی پارانشیم و چهارچوب لوزالمعده در بوقلمون ، شش زوج بوقلمون نر و ماده 26 تا 30 هفته مورد مطالعه مورفومتری قرار گرفتند.پی از ذبح حیوانات ، غدد خارج و پس از ثبوت در محلول فرمالین بافر 10 درصد و تهیه بلوکهای پارافینی ،برشهای متوالی آماده شد و با هماتوکسیلین -ائوزین ، گوموری مخصوص سلولهای جزایر ومالدونادو رنگ آمیزی شدند.مطالعات موفومتریک شامل تعیین تراکم حجمی واحدهای ترشحی برون ریز، بافت درون ریز، مجاری ، عروق خونی و بافت همبند و درصد فراوانی آنها ، با استفاده از گراتیکول شطرنجی 5*5 و میکرسکوپ نوری انجام گرفت. نتایج نشان داد که بجز بافت برون ریز تراکم حجمی سایر ساختارهای بافتی غده در هر دوجنس  در لوب شکمی بیشتر از لوب پشتی ولی تراکم حجمی بافت برون ریز در لوب پشتی در هر دو جنس بیشتر از لوب شکمی می باشد.تراکم حجمی بافت برون ریز، عروق خونی ومجاری غده در نرها بیشتر از ماده ها ولی تراکم حجمی بافت درون ریز و بافت همبند در ماده ها بیش از نرها می باشد. دراین تحقیق ، میانگین و درصد تراکم حجمی واحدهای ترشحی برون ریز در لوزالمعده بوقلمون 88/24% بافت درون ریز 6/75% ،بافت همبند 1/93% ،عروق خونی 1/56% ومجاری 1/74% بدست آمد.در لوزالمعده بوقلمون تولید آنزیم های هضمی بیشتر در لوبهای پشتی تولید هورمونها بیشتر در لوبهای شکمی صورت میگیرد.در بوقلمون های نر میزان تولید این آنزیم ها به دلیل سنگین تر بودن وزن بدن نسبت به ماد ها بیشتر است. 

کلیدواژه‌ها