بررسی کشتارگاهی مایع سینوویال مفصل قلمی- بند انگشتی در اندام حرکتی گاوهای هلشتاین ،دو رگ وبومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف از انجام این مطالعه ، بررسی مقادیر الکترولیت ها ، غیر الکترولیت ها و آنزیمهای اصلی موجود در مایع سینوویال مفصل قلمی -بندانگشتی گاوهای نژاد هلشتاین ،دورگ وبومی می باشد. در بررسی حاضر مایع سینوویال از مفصل قلمی بند انگشتی اندام حرکتی قدامی 33 راس گاو نژاد هلشتاین ، دورگ وبومی در سمنان جمع آوری گردید و مقدار کلسیم ،فسفر ، سدیم وپتاسیم (برحسب میلی مول در لیتر) پروتئین تام ( برحسب دردسی لیتر) گلوگز ، ازت اوره ، مواد ازته غیر پروتئینی و اسید اوریک (برحسب میلی گرم در دسی لیتر)، لاکتات دهیدروژناز ، آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلانین آمینو ترانسفراز ( برحسب واحد بیم المللی در لیتر) تعیین شد. گاوها به دو گروه نر(26=تعداد) و ماده (تعداد=7) تقسیم شدند. همچنین نمونه ها از اندام قدامی حرکتی چپ و راست اخذ گردید. میانگین وانحراف معیار مقادیر به ترتیب
0/084 ± 1/04 ،0/098±2/16 ،7/45±101/69 ،0/43±2/97 ، 1/45±61/31 ، 0/66 ±8/9 ،0/75±19/52 ، 0/041±0/92 ، 3/26±149/56 ،0/78±13 ، 0/20±19 بود.بین میزان پارامترها در مایع سینوویال در مفصل قلمی بند انگشتی دراندام حرکتی قدامی راست وچپ ، جنس های نر وماده در گاوهای هلشتاین ،دورگ و بومی هیچگونه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید.(p>0.05).

کلیدواژه‌ها