بررسی انگلهای لوله گوارش ماکیان شهرستان شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در مطالعه حاضر که بر روی 50 قطعه از ماکیان بومی شهرکرد به منظور تعیین فون انگلهای کرمی لوله گوارش ، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای صورت پذیرفت ، پس از کالبد گشایی ، انگلهای کرمی جدا شده از بخشهای مختلف دستگاه گوارش به روش استوکارمین رنگ آمیزی و مورد شناسایی قرار گرفتند. در این مطالعه 39 قطعه (78%) از ماکیان حداقل به یکی از چهار گونه سستودها و یا سه گونه از نماتودهای دستگاه گوارش مبتلا بودند. در این مطالعه Heterakis gallinarum  با 32% و Raillietian tetragona  با 18% شایعترین نماتودها و سستودهای موجود بودند. همچنین در مجموع تعداد 743 انگل کرمی از بخشهای مختلف دستگاه گوارش طیور آلوده جدا گردید. (267 سستود و121 نماتود از روده باریک و 355 نماتود از سکوم ) ونماتودها تعداد بیشتری را نسبت به سستودها (72% تا 40% ) را نشان دادند. طبق نتایج این مطالعه انگلهای کرمی در ماکیان منطقه از شیوع قابل توجهی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها