بررسی کشتارگاهی عفونت پاراتوبرکولوزی در گوسفند و بز در شهرستان اصفهان و مقایسه برخی از روشهای مختلف تشخیصی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بیماری یون یا پاراتوبرکلوزیس یک بیماری عفونی مزمن غیر قابل درمان در نشخوارکنندگان سراسر جهان است. بیماری از نظر اقتصادی حائز اهمیت می باشد و از نظر خصوصیات آن انترکولیت گرامانولوماتوز ، تورم عروق لنفاوی موضعی و لنفادنیت است که منجر به بروز علامت شاخص بیماری یعنی کاهش وزن پیشرونده می شود. بیماری در دهه اخیر با تمام وجودش در دامپروریهای ایران به ویژه در گاوداریهای صنعتی چهره نشان داده و خسارات شدیدی در ارتباط با کاهش تولید به ویژه شیر، حذف دام از گله و اشاعه آلودگی به شکل بالینی و غیر بالینی وارد آورده است.به همین منظور و با هدف مشخص شدن وضغیت این بیماری در کشتارگاه صنعتی اصفهان از یکصد راس گوسفند وبز ارجاعی به آن کشتارگاه به طور همزمان یک نمونه سرم ،گسترش مدفوع ،گسترش مخاط ایلئوسکال و گسترش غدد لنفاوی تهیه و در مورد نمونه سرم آزمون الایزا صورت پذیرفت. گسترشهای مدفوع ، مخاط ایلئوسکال و غدد لنفاوی با دو روش زیل نلسون و فلور و کروم رنگ آمیزی شدند. پس از انجام آزمایشهای مربوطه میزان آلودگی کشتارگاهی گوسفندان پنج و بزهای منطقه دو درصد ، در روش مستقیم مشخص گردید. میزان آلودگی به عامل بیماری یون در آزمون الایزا 60% مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها