جدا سازی برخی از باکتری های ایجاد کننده عفونت کیسه زرده در تعدادی از مرغداری های اطراف شهرستان مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

عفونت کیسه زرده یکی از بیماری های مهم در جوجه های گوشتی در سنین
زیر ده روزگی می باشد و در بسیاری از مرغداری های کشور شایع است. لذا
شناسائی عوامل ایجاد کننده و راه های پیشگیری آن اهمیت زیادی دارد .
در پژوهش حاضر تعداد 210 قطعه جوجه ی گوشتی زیر ده روز مبتلا به
عفونت کیسه زرده از سی مرغداری اطراف مشهد که به شبکه دامپزشکی استان
خراسان و کلینیک دانشکده دامپزشکی ارجاع داده شده بود مورد بررسی قرار
گرفتند . از هر مرغداری 7 قطعه جوجه انتخاب شدند و مواد زرده ای آنها
بصور مخلوط در محیط های کشت انتخابی و غنی کننده جهت شناسائی
باکتری های خانواده انتروباکتریاسه ایجاد کننده عفونت کیسه زرده کشت داده
شدند و سپس جهت تفکیک جنس های مختلف از محیط های کشت افتراقی
استفاده گردید .
باکتری های جدا شده به تفکیک هر مرغداری تعیین گردیدند. از هیجده
مرغداری 60 % اشریشیا کلی و پروتئوس، از چهار مرغداری 13,33 % اشریشیا
کلی و پروتئوس و سالمونلا، از سه مرغداری 10 % اشریشیا کلی و پروتئوس و
کلبسیلا، از یک مرغداری 3,33 % اشریشیا کلی و سودوموناس و از چهار
مرغداری 13,33 % اشریشیا کلی به صورت خالص جدا گردیدند.

کلیدواژه‌ها