تعیین باقیمانده داروئی در گوشت مرغ واحدهای پرورش طیور گوشتی شهرستان بابل با استفاده از روش Premitest

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در پائیز 1383 ، از طیور آماده کشتار 27 مرغداری واقع در شهرستان بابل 200
نمونه اخذ گردید. نمونه برداری بصورت تصادفی و به نسبت یک در هزار بود. از روش Premitest  جهت تعیین وجود یا عدم وجود آنتی بیوتیک در گوشت مرغ استفاده شد. نمونه های جمع آوری شده در این مطالعه به دو دسته وزنی بالا و پائین 2/2 کیلوگرم تقسیم گردیدند . از مجموع 200 نمونه، 73 نمونه ای که کمتر از 2/2 کیلوگرم وزن داش تند، 31 نمونه (42/5%) و از 127 نمونه بیشتر از 2/2 کیلوگرم وزن، 36 نمونه (28/3%) دارای باقیمانده دارویی بودند . به طور کلی با این بررسی مشخص گردید که 3385% نمونه ها دارای باقیمانده دار ویی می باشند.

کلیدواژه‌ها