بررسی فراساختاری پانکراس در موشهای آلوده به ویروس تب برفکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بیماری تب برفکی FMD یک بیماری وزیکولار شدید و از نظر بالینی حاد، مختص حیوانات زوج سم شامل نشخوار کنندگان اهلی، خوک ها و بیش از 70
گونه وحشی می باشد. عامل ایجاد کننده آن ویروس بیماری تب برفکی است
که مربوط به جنس آفتوویروس متعلق به خانواده پیکورنا ویریده می باشد.
هفت تحت تیپ مجزا از ویروس تب برفکی با اثرات بالینی غیر قابل تفکیک مشخص گردیده است. این تحت تیپ ها شامل SAT1 SAT2 SAT3
O,A,C,Asia1 , می باشد. همزمانی وقوع دیابت ملیتوس و عفونت با ویروس تب برفکی در گاو و غزال کوهی گزارش شده است.هدف از این پژوهش
بررسی اثرات ویروس تب برفکی بر روی پانکراس حیوانات آلوده بوده است.بدین منظور، تعداد 14 سر موش Balb/CJ نر و 14 سر موش Balb/CJ ماده انتخاب گردیدند.در هر گروه تعداد 10 موش به عنوان تیمار و بقیه به
عنوان کنترل در نظر گرفته شد.در هر گروه 12 سر از موشها به منظور تضعیف
ایمنی تحت تزریق داروی سیکلوفسفامید قرار گرفتند( 10 عدد از موشهای تیمار
و 2 عدد از کنترلها). موشهای تیمار تحت تلقیح ویروس تب برفکی تحت تیپ O1 به صورت داخل صفاقی قرار گرفتند.قبل وبعد از تزریق ویروس،گلوکز خون تمامی موشها تا 10 روز بعد از تزریق ویروس اندازه گیری شد.بعد از 10
روز موشها کالبد گشائی شدند.از هر پانکراس دو نمونه جهت میکروسکوپ
نوری و میکروسکوپ الکترونی گرفته شد و به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال
گردید.
نتایج نشان دادند که گلوکز خون در گروه نرها قبل از تزریق؛ با گلوکز خون
روز دوم بعد از تزریق و از طرفی روز هفتم بعد از تزریق با روز نهم و همچنین
روز هفتم با روز دهم اختلافات معنی داری نشان دادند. . در گروه موشهای ماده
نیز گلوکز قبل از تزریق با گلوکز روز اول بعد از تزریق و گلوکز روز اول بعد
از تزریق با گلوکز روزهای دوم و سوم ؛همچنین گلوکز روز دوم با روز های پنجم تا هشتم دارای اختلافات معنی داری بود( P<0.05) نتایج هیستو پاتولوژیک در جزایر لانگرهانس و قسمت اگزوکرین نشان دهنده واکوئولاسیون
سلولها بود. آپوپتوز هم در سلولهای بتا و هم در سلولهای آسینی و
دگرانولاسیون سلولهای بتا مشاهده گردید . این مطالعه نشان داد که ویروس
بیماری تب برفکی قادر به ایجاد ضایعه به صورت تخریب مستقیم سلولهای بتا
از طریق آپوپتوز می باشد .

کلیدواژه‌ها