تأثیر مصرف دراز مدت سیلدنافیل سیترات بر روی شاخص های سرمی آسیب قلبی در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه افزایش بیماری­های قلبی و به دنبال آن ایجاد ناتوانی جنسی، منجر به افزایش مصرف داروهای افزایش دهنده قوای جنسی شده است. در نارسایی­های قلبی به علت کاهش خونرسانی به عروق جسم غاری، نعوظ کامل اتفاق نمی­افتد که این امر می­تواند منجر به نارضایتی جنسی گردد. یکی از مهمترین داروهایی که برای درمان این بیماری مصرف می­شود، سیلدنافیل سیترات به عنوان مهار کننده انتخابی برای cGMP نوع 5 است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات جانبی مصرف دراز مدت این دارو بر روی شاخص­های سرمی آسیب قلبی در موش صحرایی بود. بدین منظور تعداد 20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار انتخاب و به دو گروه شاهد و تیمار تقسیم شدند. سپس به گروه تیمار داروی سیلدنافیل سیترات  با دوز mg/kg 100 به صورت خوارکی به مدت 30 روز متوالی و به گروه شاهد فقط آب مقطر تجویز شد. در پایان،  مقادیر سرمی تروپونین I قلبی، کراتین کیناز MB، لاکتات دهیدروژناز و آسپارتات آمینوترانسفراز مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که سیلدنافیل سیترات دارای اثر محافظتی بر آنزیم‌های قلبی است که می­تواند ناشی از آزاد سازی نیتریک اکساید (NO) باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Long-term administration of sildenafil citrate on serum markers of cardiac injury in the rats

نویسنده [English]

  • Zarini, E., Amouoghli Tabrizi, B. *, Fartashvand, M., Sadeghy, R. .
چکیده [English]

Nowadays, sexual impotence due to increased heart disease, has led to rising in consumption of
sexual enhancing drugs. In heart failure, due to decreased blood supply to corpus cavernosum,
complete erection does not occur, which can lead to sexual dissatisfaction. One of the most
important drugs which are used to treat this disorder is sildenafil citrate, a selective inhibitor of
type 5 cGMP. The purpose of this study was to evaluate the long-term side effects of this drug
on serum biomarkers of cardiac injury in the rat. In this study, 20 male Wistar rats were
randomly assigned into 2 groups including: control and treatment. In treatment group, sildenafil
citrate use at a dose of 100 mg/kg for 30 consecutive days in oral rout and control group only
received Distilled water. At the end of experiment, the serum levels of cardiac troponin I,
creatine kinase- MB, lactate dehydrogenase and aspartate aminotransferase were measured. The
results obtained showed that sildenafil citrate has protective effects on cardiac enzymes which
may be in association with releasing of nitric oxide (NO).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sildenafil citrate
  • Cardiac troponin I
  • Heart damage
  • Rat