بررسی نماتودهای انگلی خانواده آنیزاکیده در شانک ماهیان زردباله (Acanthopagrus latus) وحشی و پرورشی سواحل شمالی خلیج فارس، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نماتودهای انگلی خانواده آنیزاکیده در شانک ماهیان زردباله (Acanthopagrus latus)  وحشی و پرورشی سواحل شمالی خلیج فارس می­باشد. طی یک دوره یکساله تعداد 276 قطعه ماهی شانک زردباله (169 وحشی و 107 پرورشی) در سواحل  شمالی خلیج فارس از لحاظ بیماری‌ها و ضایعات انگلی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع چهار گونه نماتود مختلف از خانواده آنیزاکیده شامل لارو آنیزاکیس( از روده، حفره صفاقی، کبد و مزانتر) لارو کنتراسکوم (از روده و محوطه بطنی) رافید آسکاریس (از روده) و هیستروتیلاسیوم (از روده) جداسازی و شناسایی شدند. بیشترین درصد آلودگی به  کنتراسکوم در زمستان و کمترین آن در پاییز بود. در خصوص هیستروتیلاسیوم بیشترین و کمترین درصد آلودگی به ترتیب مربوط به زمستان و تابستان و در خصوص آنیزاکیسبه ترتیب مربوط به تابستان و پاییز بود. کلیه تفاوتهای فصلی در میزان آلودگی به انگل از لحاظ آماری معنی دار بود. یک ارتباط معنی دار و مثبت بین وزن ماهی و بار انگلی دیده شد. انگل جنس هیستروتیلاسیوم برای اولین بار از ماهی شانک زردباله گزارش می‌گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Anisakidae family nematodes in wild and cultured yellow-fin seabream (Acanthopagrus latus) in north coasts of Persian Gulf, Iran

نویسنده [English]

  • Rasouli, S
چکیده [English]

In one year period, 276 wild (n=169) and cultured (n=107) yellow-fin seabream fish were
studied for parasitic diseases and associated intestinal lesions in north coasts of Persian Gulf.
Overall, 4 different nematode species of Anisakidae family isolated including Anisakis larvae
(from intestine, abdominal cavity, liver and intestine surface), Contracaecum larvae (from
intestines and abdominal cavity), Raphidascaris spp. (from intestines) and Hysterothylacium
spp. (from intestines). The highest and lowest rate of infection with Contracaecum spp. was seen
in winter and autumn, respectively; and that of Hysterothylacium spp. occurred in winter and
summer, respectively; and with Anisakis spp. such rates were seen in summer and autumn,
respectively. All of seasonal variations in infection rates were significant. A significant positive
correlation was found between weight of fish and parasite burden. This is the first report of
Hysterothylacium spp. in the yellow-fin seabream.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fish
  • Yellow-fin Seabream
  • Anisakide
  • Wild
  • Cultured