اثر محافظتی چای سیاه ایرانی بر مسمومیت کبدی القاء شده بوسیله کلرید کادمیوم در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

تأثیرات مفید چای سیاه در درمان بسیاری از بیماری‌ها نشان داده شده است. اثرات محافظتی چای احتمالاً مربوط به ویژگی‌های آنتی اکسیدانی و یا اثر مهاری آن بر اکسیداسیون لیپیدها می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات محافظت کبدی  چای سیاه ایرانی در مسمومیت کبدی ناشی از کادمیوم  می‌باشد. برای این منظور 30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی به شش گروه 1- کنترل منفی،2- کنترل تیمار(دریافت کننده دمنوش 10% چای سیاه )،3- کنترل مثبت (دریافت کننده روزانه کادمیومmg/kg  5بصورت خوراکی)، 4 تا 6- گروه‌های تیمار (دریافت کننده دمنوش‌های چای سیاه به ترتیب با غلظت‌های 2، 5 و 10% بعنوان آب آشامیدنی علاوه بر کادمیوم) تقسیم شدند. پس از  چهار هفته موش‌ها آسان کشی شده و نمونه خون آنها جهت سنجش بیومارکرهای عملکرد کبد جمع‌آوری گردید. نمونه‌های بافتی کبد جهت مطالعه آسیب‌شناسی در فرمالین بافر10% تثبیت و سپس به روش رایج بلوک های پارافینی تهیه و با هماتوکسیلین ـ ائوزین رنگ آمیزی و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده افزایش معنی دار  فعالیت آنزیم‌های ALT,AST و ALP در گروه کنترل مثبت و القاء موفق آسیب کبدی بواسطه کادمیوم بود. در بررسی آسیب‌شناسی بافت کبد تغییرات دژنراتیو گرانولر، متراکم شدن کروماتین‌ها و هسته و همینطور نکروز هپاتوسیت‌ها در این گروه  مشاهده شد. در مقابل تجویز خوراکی چای در غلظت‌های 5 و 10% بطور معنی دار  از افزایش فعالیت آنزیم‌های سرمی مذکور جلوگیری کرد و نتایج آسیب شناسی نیز مؤید آنها بود. ولی چای 2% تأثیر محافظتی معنی دار ی ایجاد نکرد. نهایتاً نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که  نوشیدن روزانه چای سیاه می‌تواند در پیشگیری از بروز ضایعات کبدی القاء شده بوسیله کادمیوم در موش صحرایی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protective effects of black Iranian tea on cadmium- induced hepatotoxicity in rats

نویسندگان [English]

  • M.R Mohammadi Malayeri,
  • S Hesaraki,
  • P Jamal livani,
چکیده [English]

Useful effects of black tea in treatment of many diseases have been shown . the protective
effects of tea are possibly related to its antioxidant properties or its inhibition of lipid
oxidation. The aim of the present study was to investigate hepatoprotective effects of black
Iranian tea on cadmium(cd)-induced hepatotoxicity .For this purpose 30 male wistar rats were
randomly divided to six study groups including 1-negative control, 2-treatment control (received
10% black tea brewed drink (BTBD)),3-positive control which received cd(5 mg/kg body
weight (bw.)/day) and 4 to 6-treatment groups in which BTBD was administered orally (2,5 and
10%) with oral cd(5mg/kg bw./day). The rats were sacrificed after 4 weeks and blood samples
were collected to assess liver biomarkers. liver samples were fixed in buffered formalin solution
. They were then conventionally embedded in paraffin and stained with Hematoxilin - Eosin for
pathology studies as well. In positive control group, activities of alanine transaminase(ALT),
aspartate transaminase(AST) and alkaline phosphatase (ALP) significantly increased in compare
with negative control group. Granular degeneration, chromatin and nucleus concentration and
necrosis were evidenced in pathological study of the liver sections of this group. On the other
hand, 5 and 10% BTBD administration significantly prevented ALT,AST and ALP increasing
activity. Pathological study confirmed the latter serological results. Whereas, 2% BTBD
administration didn't have any significant protection. in conclusion, our results suggest that daily
black tea drinking may prevent cd-induced hepatic lesions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hepatotoxicity
  • Cadmium
  • Black tea
  • Rat