مقایسه اثردگزامتازون، متوکلوپرامید و ترکیب دگزامتازون- متوکلوپرامید در جلوگیری از تهوع واستفراغ متعاقب جراحی در مدل حیوانی سگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

زایلازین ­داروی پیش­ بیهوشی­ می­باشد که دارای اثرات استفراغی است. این مطالعه به منظور ارزیابی اثر دگزامتازون، متوکلوپرامید و ترکیب دگزامتازون- متوکلوپرامید در جلوگیری از تهوع متعاقب تزریق زایلازین انجام شد.
15 قلاده سگ نر نژاد مخلوط با متوسط وزن 5 ± 9/18 کیلوگرم درسه گروه پنج‌تایی شامل گروه دگزامتازون وریدی(mg/kg 1)، گروه متوکلوپرامید وریدی (mg/kg 5/0) و ترکیب دگزامتازون-­­­­ متوکلوپرامید(mg/kg1-5/0) متعاقب بیهوشی سگ­ها، به صورت تصادفی انتخاب شدند. در تمام گروه­ها ابتدا توسط دیازپام (mg/kg 2/0 ) وریدی به عنوان آرام بخش، سپس زایلازین­(mg/kg 2)­ وریدی­­ و بالاخره مورفین­(mg/kg 2) وریدی ­استفاده ­شد. بلافاصله داروهای دگزامتازون، متوکلوپرامید درگرو­ه­های مذکور تزریق و تحت عمل لاپاراتومی قرارگرفتند.­­ زمان بیهوشی،­­­ زمان بازیابی و علائم مربوط به تهوع در زمان­های30 دقیقه، 2، 4، 8 و24 ساعت پس­ از بیهوشی ارزیابی و نتایج با استفاده ازآزمون آماریANOVA   بررسی و (50/0 P <) معنی دار در نظر گرفته شد.
در گروه دگزامتازون طول دوره بیهوشی 8/2±2/48  دقیقه، درگروه متوکلوپرامید 3/2±7/51  دقیقه و درگروه دگزامتازون- متوکلوپرامید 5±7/45 دقیقه بود. اختلاف آماری ­معنی­داری بین سه گروه از­ لحاظ طول دوره بیهوشی مشاهده نشد(05/0< P ). در هیچ یک از سه گروه تهوع و­استفراغ مشاهده نشد. تجویز داروهای دگزامتازون و متوکلوپرامید به صورت تنها یا ترکیب با یکدیگر به طور کامل رخداد استفراغ را در طول بیهوشی و زمان بازیابی کنترل می­کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative effect of dexamethasone, metoclopramide and combination of dexamethasone-metoclopramide administrations on postoperative nausea and vomiting prophylaxis in dog model

نویسندگان [English]

  • M Marjani,
  • A Kazemi,
  • A.R Hashempour,
چکیده [English]

Xylazine is preanesthetic drug that have nausea and vomiting effects. This study was done in
order to assessment of the effects of dexamethasone, metoclopramide and the combination of
dexamethasone - metoclopramide administrations in prophylaxis of nausea and vomiting after
xylazine administration in dogs.
15 mixed breed dogs with average weight 18.9±5 Kg were randomly selected in 3 groups
including intravenous (I.V) dexamethasone 1mg/kg , I.V metoclopramide 0.5
mg/kg and combination of dexamethasone - metoclopramide (0.5 -1 mg/kg). For induction of anesthesia in
all groups, initially I.V diazepam (0.2 mg/kg) then I.V xylazine ( 2 mg/kg) and I.V morphine (2
mg/kg) were administrated and dexamethasone, metoclopramide and combination of
dexamethasone-metoclopramide were injected and dogs were underwent the laparotomy
technique. Anesthetic and recovery times, also nausea and vomiting effects at 30 min, 2, 4, 8
and 24 h after anesthesia were recorded and results were analyzed by ANOVA and (P < 0.05)
were considered significant.
Duration of anesthesia at dexamethasone group were 48.2±2.8 min, metoclopramide group
51.7±2.3 min and in dexamethasone-metoclopramide group 45.7±2.3 min, respectively.
Significant difference was not seen at duration of anesthesia between three groups (P> 0.05)
none was seen nausea and vomiting.
Single or co-administration of dexamethasone and metoclopramide prevents nausea and
vomiting in operation and recovery period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vomiting
  • Dexamethasone
  • Metoclopramide
  • Xylazine