مقایسه تأثیر لیزر کمتوان نور قرمز و سبز در تسریع روند التیام برش جراحی پوست پس از بخیه نمودن در همستر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکترای عمومی دامپزشکی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

اولین کاربرد این نوع لیزر در تسریع بهبود زخم بوده است. در مورد میزان توانایی لیزر
نور سبز در افزایش سرعت التیام، هنوز اختلاف نظر وجود دارد. این مطالعه به منظور
مقایسه تأثیر لیزر کم توان نور قرمز و سبز در تسریع روند التیام برش جراحی پوست
انجام شده است. در این مطالعه تعداد 30 سر همستر سالم و بالغ از جنس ماده و از
 نژاد سوریهای تهیه شده و بطور تصادفی در سه گروه ده تایی شامل گروه A : شاهد (بدون درمان)، گروه B تحت تابش لیزر کم توان نور قرمز و گروه C تحت تابش لیزر کم توان نور سبز قرار گرفتند. پس از القاء بیهوشی عمومی، در ناحیه پشت حیوان
شکاف مستقیمی به طول 2 سانتیمتر ایجاد شد. سپس به وسیله نخ نایلون شماره پنج صفر با الگوی بخیه تکی ساده بخیه گردید. در گروه A, محل برش بدون هیچ درمانی به منظور التیام نوع اول رها شد. در گروه B, محل برش بوسیله دستگاه لیزر قرمز و در گروه C, محل برش بوسیله دستگاه لیزر نور سبز با شدت J/cm2 0/5
به مدت یک دقیقه با حرکت یکنواخت روی زخم و در یک دوره 6 روزه تحت درمان قرار گرفت. نمونه
برداری در روزهای سوم، هفتم و دوازدهم انجام شد. میانگین میزان ترمیم زخم در دو گروه لیزر سبز و قرمز به میزان معنی داری بهتر از گروه کنترل بود (P<0.0001) اما بین دو نوع لیزر قرمز و سبز تفاوت چندانی وجود نداشت، هرچند که لیزر قرمز اندکی
بهتر بود. لیزر کم توان موجب تسریع در بهبود زخم و روند ترمیمی آن میشود. در
موارد مقاوم برای بهبود، میتوان از لیزر کم توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the effect red and green low level laser light accelerates the healing of the incision in the skin after the suturing in hamsters

نویسندگان [English]

  • GH. R. Abedi,
  • A Asghari, 1
  • S. Hesaraki, 2
  • A. Nasireian,
  • H Hajizadeh,
  • H Toghani, 3
چکیده [English]

Accelerated wound healing was the first application for this type of laser. In terms of green light
laser ability which whether it can enhance wound healing or not there is some disagreement. this
study was done in order to compare the green and red light lasers (less powered one) in terms of
accelerated wound healing which can be done surgically on the skin. In this study thirty healthy,
mature hamster from suyrian strain was selected and randomly divided into three different group
as below: A: control group, B: group which was under the radiation of low level red laser, C:
group which was under the radiation of low level green laser. After the induction of general
anesthesia, the straight incision at the length of two cm was created in the dorsal zone of animal,
then by means of nylon 5-0 was sutured in a simple manner. In the group A the cutted site
without any intervention was remained intact in order to proceed first type of wound healing, in
the group B (by red laser) and C (by means of green laser) the cutted site was treated with the
velocity of 0.5 J/cm
2 during one minute by constant movement of lasers on the surface of incision
which was continued up to six days. Sampling was done in the 3th 7th, and 12th days. The
average wound healing in groups B and C were significantly higher than the control group, but
between the two green and red laser, there was no meaningful difference. Although the red laser
a little bit was good during operation compared with the green one. Less powered laser
accelerates the process of wound healing. In those situations which the case is resistance to
wound healing we can use less powered lasers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low level laser
  • Skin surgery
  • healing
  • Hamster