بررسی هیستوپاتولوژیک جراحات ریه شتر یک کوهانه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه پاتوبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

عفونت های ریوی از جمله بیماری های با اهمیت در شتر بوده که نه تنها سبب
تهدید سلامت حیوان بلکه باعث کاهش تولید نیز می گردند. از آنجا که مقابله با
مشکلات تنفسی و درمان آنها نیازمند شناخت کافی نسبت به مشکلات تنفسی
موجود بوده و با توجه به اطلاعات محدود در این مورد در گونه شتر، مطالعه
حاضر با هدف شناخت ضایعات ریوی شترهای کشتار شده در چند کشتارگاه مهم
شتر با استفاده از روش هیستوپاتولوژی به انجام رسید. دستگاه تنفسی شترها
(تعداد= 447 ) پس از کشتار به طور کامل مورد معاینه قرار گرفت و نمونه های بافتی
در فرمالین 10 % قرار داده شدند. سپس از نمونه ها مقاطع بافتی تهیه و مقاطع با
استفاده از رنگ هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شده و مورد ارزیابی قرارگرفتند. در مطالعه حاضر در79/6% (236 از 447 نمونه)از نمونه ها حداقل یک ضایعه ریوی مشاهده گردید. نرخ پنومونی بینابینی حاد، پنومونی بینابینی مزمن،
برونکوپنومونی، برونشیولیت، التهاب پرده جنب و آتلکتازی به ترتیب 52/8% (236 از 447 نمونه) 5/4% (24 از 447 نمونه)، 7/8 (35 از 447 نمونه)، 6/7% (30 از 447 نمونه)، 3/4% (15 از 447 نمونه) ,15/2% (8 از 447 نمونه) بود. میزان ضایعات ریوی، پنومونی بینابینی حاد و برونکوپنومونی در فصول پاییز و
در نتیجه، مطالعه حاضر نشان دهنده .(P<0/05) زمستان بیشتر از بهار و تابستان بود
نرخ بالای ضایعات ریوی در جمعیت شترها بود. نتایج بالاتر بودن ضایعات در
فصول سرد (پاییز و زمستان) را نشان میدهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathologic evaluation of pulmonary lesions in camel in Iran (Camelus dromedarius)

نویسندگان [English]

  • A. Chitgar, 1
  • I Sohrabi Haghdost, 1
  • J. Jamshidian, 2
  • S. Hesaraki, 3
چکیده [English]

Pulmonary infections are of important diseases in camel that jeopardize the health of the animal
and decrease its production efficiency. Considering that prevention and treatment of pulmonary
infections necessitate the knowledge of respiratory diseases and the fact that little information is
available in this regard in camel, the present study was conducted to investigate the pulmonary
lesions using histopathological methods in camels slaughtered. The respiratory tracts of the
camels were thoroughly inspected for lesions. Specimens were fixed in 10% formalin. Next, the
samples were stained using Hematoxilin and eosin stain (H&E) and were evaluated. The
occurrence of pulmonary lesions was 79.6% (236/447). The occurrence acute interstitial
pneumonia, chronic interstitial pneumonia, bronchopneumonia, bronchiolitis, pleuritis and
atelectasis were 52.8% (236/447), 5.4% (24/447), 7.8% (35/447), 6.7% (30/447), 3.4% (15/447)
and 15.2% (68/447), respectively. The occurrence of pulmonary lesions, acute interstitial
pneumonia and bronchopneumonia was higher in fall and winter than spring and summer (P <
0.05). In conclusion, the present study showed high occurrence of pulmonary lesions in camels.
Moreover, the results revealed higher occurrence of pulmonary lesions in cold seasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camel
  • Pulmonary lesions
  • Histopathology