اثر تزریق داخل تخم مرغ گرلین بر فعالیت آنزیم سوکراز مخاط روده کوچک جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثرات تزریق داخل تخم مرغ گرلین بر فعالیت آنزیم سوکراز
مخاط روده کوچک جوجه های گوشتی انجام پذیرفت. تعداد 900 تخم مرغ نطفهدار
به صورت تصادفی انتخاب و به پنج گروه آزمایشی در سه تکرار 60 تایی شامل گروه
0 سی سی محلول / شاهد یا (بدون هیچ نوع تزریق)، گروه دوم (تزریق داخل تخمی 5
پایه)، گروه سوم (تزریق داخل تخمی 50 میکروگرم گرلین)، گروه چهارم ( 100
میکروگرم گرلین) و گروه پنجم (تزریق داخل تخمی 150 میکروگرم گرلین) تقسیم
شدند. در روز هفتم تزریقات داخل تخم مرغی انجام گردید. در روزهای 21 و 42
 دوره پرورش 2 جوجه از هر گروه انتخاب، کشته شد و 1 , 10 30, 50 70 و 90%
روده باریک نمونه برداری و فعالیت آنزیم سوکراز مخاط روده کوچک اندازه گیری
گردید. نتایج نشان داد که سطح 100 میکروگرم گرلین موجب بهبود فعالیت آنزیم سوکراز در قسمت های مختلف روده در روز 21 شد(p<0/05)ولی اثری در 4 روزگی نداشت (p>0/05). نتایج بدست آمده پیشنهاد کننده سودمند بودن تزریق داخل تخم مرغی 100 میکروگرم گرلین بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of in ovo injection of Gherlin on Sucrase enzyme activity of small intestine mucosa in broiler chicken

نویسنده [English]

  • J. Ghiasi Ghaleh-kandi,
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of in ovo administration of ghrelin on
subsequent small intestine Sucrase activity in broilers. In this experiment 900 fertilized eggs
were collected from commercial breeder flock. The eggs were divided into five experimental
groups; control (without injection), group 2 (in ovo injected with basal solution), group 3 (in ovo
injected with 50 μg/egg ghrelin), group 4 (in ovo injected with 100 μg /egg ghrelin) and group 5
(in ovo injected with 150 μg /egg ghrelin). In ovo injection was done at day 7 of incubation.
Two broilers from each group have been choose and slaughtered on days 21 and 42 of rearing
period and 1, 10, 30, 50, 70 and 90 percent of small intestine sampled for evaluate Sucrase
enzyme activity. According to the results, in ovo injection of 100 μg /egg ghrelin increased
intestine Sucrase enzyme activity in different parts of small intestine on day 21 post hatch
(P<0.05) but had no effect on day 42 (P>0.05). These results suggest that in ovo injection of 100
μg ghrelin had beneficial effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In ovo injection
  • Ghrelin
  • Sucrase enzyme
  • Small intestine
  • Broiler chicken