مطالعه اثرات محافظتی کوئرستین بر آسیب روده باریک، ناشی از متوترکسات در موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

آسیب روده یکی از مهمترین اثرات سمی متوترکسات میباشد. هدف این مطالعه
ارزیابی تاثیر محافظتی کوئرستین بر آسیب روده باریک ناشی از متوترکسات در
موش صحرایی میباشد. تعداد 36 سر موش صحرایی نر ویستار بهطور تصادفی
به چهار گروه برابر تقسیم شدند. گروه اول شاهد سالم بود. به گروه دوم فقط کوئرستین (mg/kg15 ) بهطور داخل صفاقی بهمدت 15 روز متمادی تزریق شد. به گروه سوم تک دوز متوترکسات (mg/kg20) در روز پانزدهم به طور داخل صفاقی تزریق شد. به گروه چهارم علاوه بر متوترکسات، کوئرستین نیز تا زمان
معدومسازی موشها تزریق شد. همه موشها 4 روز پس از تزریق متوترکسات
جهت آسیبشناسی بافتی و ارزیابی فعالیت تام آنتیاکسیدانی سرم و مقادیر بافتی
گلوتاتیون احیاء، مالوندیآلدئید، سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون
پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز آسانکُشی شدند. در مشاهدات ریزبینی، ژوژنوم
گروه تیمار با متوترکسات، کوتاه و کُندشدگی شدید پرزها، ارتشاح سلول های
آماسی، خونریزی زیر غشاء پایه و نکروز سلولهای پوششی را نشان داد، در
حالیکه کوئرستین آسیب ژوژنوم را کاهش داد. فعالیت تام آنتی اکسیدانی سرم و
مقادیر گلوتاتیون احیاء، سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز و
گلوتاتیون ردوکتاز در گروه تیمار با متوترکسات کاهش یافت ولی به طور معنی داری (P=0/000) در گروه تیمار با کوئرستین و متوترکسات افزایش یافت. کوئرستین مقدار مالوندیآلدئید را که در اثر تیمار با متوترکسات افزایش یافته بود بهطور معنی داری (P=0/00) کاهش داد. نتایج نشان داد کوئرستین با خواص آنتیاکسیدانی خود روده باریک موشهای صحرایی را از آسیب ناشی از
متوترکسات محافظت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the protective effects of Quercetin on Methotrexate-induced small intestinal damage in the rat

نویسندگان [English]

  • D. Mohajeri, 1
  • A. Monadi 1
  • R. Kaffashi Elahi, 2
  • M. Neshat Gharamaleki, 2
چکیده [English]

Intestinal damage is one of the major toxic effects of methotrexate (MTX). The aim of this study
was to evaluate the protective effects of quercetin on MTX-induced small intestine damage in
rats. Thirty-six male Wistar rats were randomly allocated into four equal groups. The first group
was the control. The second group, only quercetin (15 mg/kg) was administered
intraperitoneally for 15 consecutive days. The third group, MTX was applied as a single dose
(20 mg/kg) intraperitoneally at fifteenth day. The fourth group, quercetin was given
intraperitoneally in addition to MTX application until the rats were killed. All animals were
sacrificed 4 days after the MTX injection for histopathological examination and the assay for
serum total antioxidant activity (TAA), tissue reduced glutathione (GSH), malondialdehyde
(MDA), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) and
glutathione reductase (GR) levels. Microscopically, jejunal tissues of the MTX treated group
showed severe villus shortening and blunting, inflammatory cell infiltration and hemorrhage in
lamina propria, as well as epithelial cell necrosis, however, administration of quercetin
alleviated the jejunal damage. Levels of TAA, GSH, SOD, CAT, GPx and GR decreased in the
MTX received group, but increased significantly (P=0.00) in the quercetin+MTX groups.
Quercetin significantly (P=0.00) decreased MDA levels which was increased by MTX
treatment. The results showed that quercetin due to its antioxidant properties may protect the
small intestine of rats from MTX-induced damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methotrexate
  • Intestine
  • Quercetin
  • Rat