بررسی سیتوتوکسیسیتی آلفاتوکوفرول بر رده سلولی سرطان غدد پستانی سگ (CF41.Mg) ـ مطالعه invitro

نویسنده

.

چکیده

تومورهای غدد پستانی، شایع‌ترین تومورها از بین انواع تومورها هستند که کل سگ‌های ماده را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. جهش‌های ایجاد شده در ژن‌های وابسته به سرطان و تغییر اکسیداتیو پروتئین‌ها و آلدئیدهای واکنش پذیر از رخدادهای کلیدی بوده که می‌توانند مخاطره‌ی سرطان را افزایش دهند. نقش آنتی اکسیدان‌ها در پیشگیری و درمان سرطان‌ها توسط مطالعات بسیاری گزارش شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر آلفاتوکوفرول بر تکثیر رده‌ی سلولی سرطانی پستان سگ (CF41.Mg) انجام شد. در این مطالعه، رده‌ی سلولی CF41.Mg  در محیط (Roswell Park Memorial Institute medium) RPMI 1640  کشت داده شد. سپس اثرات ضدتکثیری غلظت‌های مختلف آلفاتوکوفرول در زمان‌های 24، 48 و 72 ساعت با استفاده از سنجش  MTT(3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2-tetrazolium bromide)، مورد بررسی قرار گرفت. آلفاتوکوفرول در غلظت 100 میکرومولار پس از مدت 72 ساعت بیشترین تأثیر ضدتکثیری را داشت. در این مطالعه آلفاتوکوفرول در مدت 48 ساعت تأثیر کمتری را نشان داد. نتایج مطالعه، تأیید کننده‌ی اثر مهاری آلفاتوکوفرول بر تکثیر رده‌ی سلولی CF41.Mg  می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of alpha-tocopherol cytotoxicity on canine mammary gland cancer cells (CF41.Mg) invitro

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

Breast cancer is the most common cause of cancer in female dogs. Created mutations in genes associated with cancer and oxidative modification of proteins and reactive aldehydes are key events that can increase cancer risk. The role of antioxidants in prevention and treatment of cancers have been reported by several studies. The aim of this study was to evaluate invitro, the antiproliferative effect of alpha-tocopherol against canine mammary gland carcinoma cell line (CF41.Mg). CF41.Mg cells were cultured in RPMI 1640 medium. The cells were treated with different concentration of alpha-tocopherol for 24, 48 and 72 h. Antiproliferative effect of alpha-tocopherol was investigated using MTT (3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2-tetrazolium bromide) assay. The results indicated that alpha-tocopherol inhibited proliferation of canine mammary gland carcinoma cells so that treatment with 100 microM alpha-tocopherol for 72 h resulted in a significant decrease in cell viability. The alpha-tocopherol showed less effect after 48 h. The results of this study confirm the inhibitory effect of alpha-tocopherol on canine breast cancer cells (CF41.Mg).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytotoxicity
  • Alpha-tocopherol
  • Mammary Gland Cancer
  • Canine