مقایسه اثرات شش گیاه دارویی برعملکرد سیستم ایمنی هومورال در جوجه‌های گوشتی

نویسنده

.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، مقایسه اثرات 6 گیاه دارویی مختلف بر روی عملکرد سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی بود. 420 قطعه جوجه یک روزه نر (سویه 308 راس) در 7 گروه آزمایشی کاملا تصادفی و سه تکرار (هر تکرار شامل 20 قطعه جوجه) به مدت 42 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه شاهد (گروه 1) با جیره پایه و گروه‌های آزمایشی 7، 6، 5، 4، 3، 2 علاوه بر جیره پایه به ترتیب با پودر 1% قسمت اندام‌های هوایی پونه، آویشن، کاسنی، کاکوتی، پنیرک و گزنه  تغذیه شدند. واکسن B1  نیوکاسل برای تمام گروه‌ها در روزهای 10و25 دوره پرورشی استفاده شد. دو قطعه جوجه از هر تکرار بطور تصادفی(مجموعا" 6 قطعه جوجه از هر گروه) انتخاب  شد و بعد از خونگیری در روزهای 24 و 34 دوره پرورشی، آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون (HI) و تعیین نسبت هتروفیل به لنفوسیت انجام گرفت. در مورد آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون (HI) (عیار آنتی بادی علیه ویروس واکسن نیوکاسل) تفاوت معنی‌داری در بین گروه‌های مختلف آزمایشی دیده نشد. در مورد نسبت هتروفیل به لنفوسیت، فقط گروهی که گزنه 1%  دریافت کرده بود تفاوت معنی‌داری در مقایسه با گروه شاهد نشان داد (05/0P<) و سایر گروه‌های آزمایشی تفاوت معنی‌داری نشان ندادند. احتمالاً سایر مقادیر این گیاهان دارویی (بطور مجزا و یا مخلوط با هم) بطور موثری باعث افزایش عملکرد سیستم ایمنی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of six different medicinal plants effects on humoral immune system performance of broiler chickens

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effects of six different medicinal plants on humoral immune system performance of broiler chickens. 420 one-day-old male broilers (308 Ross strain) were used in a completely randomized design in 7 treatments and three replicates (20 birds per replicate) for 42 days. The treatment groups consisted of a control(Group1) assigned  to the  basal diet and experimental groups 2, 3, 4, 5, 6 and 7 were basal diet supplemented with  1% Mentha pulegium L., 1% Thymus vulgaris, 1% Cicorium intibus, 1% Satureja hortensis, 1% Malva neglecta and 1% Urtica dioica of aerial parts powder in the feedstuff, respectively. B1 Newcastle vaccine was used in all groups of broilers at 10 and 25 days of age. Two birds from each replicate (6 birds from each group, totally)were randomly chosen and blood sample was taken on the 24th and 34th days of experimental period and Hemagglutination Inhibition (HI) test was performed on sera and the heterophil: lymphocyte ratio was calculated. Regarding HI test (Antibody levels against Newcastle virus vaccine), it didn’t show statistical significance in different treatment groups. Regarding heterophil: lymphocyte ratio, only the group that had received 1% Urtica dioica showed statistical significance in comparison with control group (P< 0.05) and other groups didn’t show any statistical significance.Probably, other amounts of these medicinal plants (separately or mixed together) may effectively improve the immune system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler
  • Humoral immunity
  • Medicinal plants