تعیین دوز غیر سمی داخل چشمی پروپرانولول با استفاده از الکترورتینوگرافی در چشم خرگوش

نویسنده

.

چکیده

پروپرانولول از داروهای مسدود کننده غیر انتخابی گیرنده‌های بتاآدرنرژیک است. با توجه به نقش گیرنده‌های آدرنرژیک در عروق‌زایی، این دارو بعنوان مسدود کننده این گیرنده‌ها مورد توجه قرار گرفته است. نقش این دارو در کاهش عوارض عروقی شبکیه در مصرف سیستمیک، خوراکی و حتی موضعی تایید شده و طی این تحقیق اقدام به تزریق داخل زجاجیه این دارو شده تا با تعیین دوز بی خطر داخل چشمی پروپرانولول، بتوان در در ضایعات عروقی شبکیه استفاده کرد. در این بررسی از 28 خرگوش همسن و همجنس که به چهار گروه 7تایی تقسیم شده بودند استفاده شد. در سه گروه اقدام به تزریق داخل زجاجیه سه دوز متفاوت از پروپرانولول به ترتیب 15، 30 و 60 میکروگرم در چشم راست شد. یک گروه نیز بعنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد و مقدار 60 میکرولیتر سرم نرمال سالین در چشم راست دریافت نمود. بررسی اثرات ناشی از این تزریقات با معاینات کامل چشم و الکترورتینوگرافی به مدت 4 هفته انجام گردید. نتایج حاصل از معاینات شبکیه حاکی از سلامت این بافت بود و هیج مورد غیر طبیعی مشاهده نگردید. نتایج الکترورتینوگرافی حاکی از کاهش دامنه موج b بخصوص در گروه سوم (دریافت کننده 60 میکروگرم پروپرانولول) بود که در بررسی‌های آماری در مقایسه با سایر گروه‌ها معنی‌دار بود (036/0P=). در نتیجه طی این بررسی مشخص گردید دوز 60 میکروگرم پروپرانولول داخل چشمی اثرات سمی را بدنبال دارد و تا دوز حداکثر 30 میکروگرم بصورت پروپرانولول داخل زجاجیه‌ای بی‌خطر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.Determination of intraocular safe and nontoxic dosage of propranolol in rabbit’s eye by Electroretinography

نویسنده [English]

  • Taghavi Dinani, S.I. , Mashhadi Rafie, S., Aldavood, S.J., Nourinia, R. .
چکیده [English]

Propranolol is a non-selective beta adrenergic receptors blocker. In attention to the role of adrenergic receptors on neovascularization in tissues, beta adrenergic receptors blocker such as propranolol was considered to control this process. Previous investigations indicate that propranolol can reduce retinal neovascularization. In this investigation we tried intravitreal administration of propranolol to investigate intraorbital side effects of this drug and determination of the intravitreal safe dose of propranolol for use to retinopathies with neovascularization in future. In this study we use 28 rabbits divided to 4 groups, so each group consisted of 7 rabbits. One Group as control group was given intravitreal injections with normal saline (60 µic.litre). Three other groups as propranolol group’s intake intravitreal injections by propranolol by three different doses (group 1: 15 µic.gram, group 2: 30 µic.gram and group 3: 60 µic.gram). All of injections did in the right eyes of all rabbits. Ophthalmic examinations and ERG were used to assess the effect of intravitreal propranolol injections in all rabbit’s eyes for 4 weeks. The results of retinal examinations indicate that not see any abnormality changes in all groups. But the results of ERG represents significant reduce of b waves in group 3 (P=0.036). This investigation indicates that the dose of 60 µg of intravitreal propranolol is not safe dose and we did not find evidence of retinal toxicity from intravitreal injection of 30µg and less than 30µg propranolol in rabbit’s eyes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propranolol
  • Intraocular dosage
  • Rabbits eye