شناسایی تک یاخته‌های خانواده میکروسپوریده جنس پلیستوفورآ (Plistophora sp.) در پیش مولدین میگوی سفید غربی استان بوشهر

نویسنده

.

چکیده

هدف از این مطالعه شناسایی انگل تک یاخته میکروسپوریدیا (Microsporidea) در میگوهای پیش مولد سفید غربی (Litopenaeus vannamei) پرورشی از طریق مطالعات بافت شناسی همراه با بررسی ضایعات آسیب‌شناسی ناشی از تهاجم انگل به ارگان‌های مختلف بود. این مطالعه طی بهمن تا اسفند ماه 1392 با نمونه گیری از 450 قطعه پیش مولد پرورشی با میانگین وزنی 92/0±81/27 گرم در استخرهای گلخانه مراکز مولدسازی استان بوشهر صورت پذیرفت. براساس علائم بالینی قسمت سر و سینه و عضلات پشتی ـ شکمی تعدادی از میگوها سفید و شیری رنگ شده بود، که با توجه به مشاهدات ریزبینی لام مرطوب و مقاطع بافتی، اسپورهای پوشش‌دار متعلق به انگل تک یاخته میکروسپوریدیا جنس پلیستوفورآ (Plistophora sp.) جداسازی شد. همچنین مطالعات آسیب شناسی حاکی از بزرگ شدگی هسته سلول‌های اپی‌تلیال مجاری، تغییر شکل سلول‌های ترشحی ـ کیسه‌ای، نکروز سلول‌های زایا و گشاد شدگی مجاری همراه با نکروز سلول‌های عضلانی و کاهش توسعه تخمدان بود. نتایج نشان داد که میانگین وزن و طول میگوهای آلوده در مقایسه با میگوهای عاری از آلودگی بطور معنی‌داری کاهش یافته بود (05/0<P). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Microsporidian parasites (Plistophora sp.) in sub-adult broodstocks of Litopenaeus vannamei in Boushehr province

نویسنده [English]

  • Khalilpazir, M., Akbarpour, E., Niamaimandi, N. , Nazari, A. .
چکیده [English]

.
The aim of this study was to identify and detection of microsporidian parasite from sub-adult brood stock culture of Litopenaeus vannamei by histology studies and histopathological lesions examination in various organs caused of parasite. The sub-adult brood stocks (27.81±0.92 gram) were randomly sampled more than 450 pieces from greenhouse ponds of three breeding center of Bushehr province, from January to March 2014. Based on the clinical symptoms, some of shrimps were white and milky cephalothoraxes and dorsal-ventral abdominal muscles. According to wet mount and histology observations, spore of Plistophora sp were separated from infectious shrimps. Histopathological lesions of hepatopancratic infectious shrimp were including nucleus hyperthrophy of epithelial cells, change shape of B-cells, necrosis of E-cells and dilation of tubules along with necrosis of muscle cells and decline of ovaries. The results showed that length and weight means of infectious shrimps comparing contamination free of shrimp were significantly deference (P <0.05).  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Litopenaeus vannamei
  • Microsporidea parasite
  • Plistophora sp
  • Histopathlogical lesion