آسیب‌شناسی بافت آبشش ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در مواجهه با سطوح مختلف شوری

نویسنده

.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ضایعات بافتی ناشی از شوری‌های مختلف بر آبشش ماهی بنی می‌باشد. پس از یک هفته سازگاری، تعداد 120 قطعه ماهی بنی انگشت قد در 4 آکواریوم حاوی شوری‌های 4، 8، 10 و 12 گرم در لیتر و یک گروه شاهد به مدت 96 ساعت مواجه شدند. سپس نمونه‌های بافتی تهیه و در فرمالین 10درصد فیکس شد. پس از انجام مراحل آماده‌سازی بافت، آبگیری، شفاف‌سازی و تهیه بلوک‌های پارافینه، مقاطع 5 میکرومتری تهیه و توسط میکروسکوپ نوری مطالعه گردید. نتایج تغییرات عمده‌ای را در ساختار آبشش ماهیان مواجه شده با شوری‌های مختلف نسبت به ماهیان شاهد نشان داد. جداشدن بافت پوششی در تمامی غلظت‌ها مشاهده گردید اما غلظت‌های بالاتر صدمات شدیدتری را نشان دادند. در این بافت‌ها هایپرپلازی سلول‌های پوششی، افزایش سلول‌های کلراید، جداشدن اپی تلیال و بزرگ شدن اندازه سلول‌های موکوسی و کلراید به راحتی دیده شد. این نتایج نشان داد که نمک اثرات سمی بر ماهی بنی دارد و باعث ایجاد تغییرات هیستوپاتولوژیک در آبشش این ماهی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.Histopathological change of gill in Barbus sharpeyi exposed to different levels of salinity

نویسنده [English]

  • Koohkan, O. .
چکیده [English]

Aim of this research is histopathological study of different salinity effects in the gill of Barbus sharpeyi. After a week adaptation, 120 fingerling fish were divide into 4 aquariums had the following different salinities 4, 8, 10 and 12 g/l and one other was contained control fishes and exposed for 96 hours. Then samples of tissues were prepared and fixed in 10% formalin. After tissue processing, dehydration, clearing and blocking, 5µm sections were prepared and stained with haematoxylin and eosin and studied by light microscope. Findings showed a major change in gill structure exposed to different salinity compare with the control fish. Epithelial lifting was observed in all concentrations, but high concentrations showed more severe lesions. In these concentrations epithelial hyperplasia, increased Chloride cell and mucosal cell, epithelial lifting, mucosal cell and chloride cell hypertrophy were observed. The present results, showed that salt have toxic effects in Barbus sharpeyi and result to histopathologic lesions in gill.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treatment
  • Salinity
  • Tissue lesions
  • Epithelium
  • Barbus sharpeyi