بررسی اثر سولفات منیزیم بر شاخص‌های آتروژنیک در موش‌های صحرائی نر کلستاتیک شده به روش انسداد مجرای صفراوی

نویسنده

چکیده

کلستاز به صورت کاهش در جریان صفرا در نتیجه آسیب ترشح از هپاتوسیت‌ها یا انسداد جریان صفرا از مجاری صفراوی معرفی می‌شود که منجر به احتباس اسیدهای صفراوی، بیلی روبین و کلسترول می‌شود. منیزیم، دومین کاتیون فراوان درون سلولی، نقش فیزیولوژیکی ضروری در بسیاری از عملکردهای بدن ایفا می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر سولفات منیزیم بر شاخص‌های آتروژنیک در موش‌های صحرائی نر کلستاتیک می‌باشد.در مطالعه حاضر 81 موش صحرایی نر نژاد ویستار بصورت تصادفی در 9 گروه قرار گرفتند. انسداد مجرای صفراوی به روش استاندارد صورت گرفت. سولفات منیزیم (05/0، 1/0 و 2/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن) به روش درون معده ای، یک بار در روز و به مدت 28 روز تیمار شد. نمونه‌های سرمی جمع‌آوری شده و پروفایل لیپیدی سرم با استفاده از روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شد. سپس شاخص‌های آتروژنیک محاسبه شدند.کلستازیس منجر به افزایش معنی‌دار مقادیر شاخص‌های آتروژنیک گردید و تیمار موش‌های کلستاتیک با سولفات منیزیم به طور معنی‌داری مقادیر شاخص‌های آتروژنیک را کاهش داد.سولفات منیزیم احتمالا با کاهش استرس اکسیداتیو و افزایش فعالیت آنزیم‌های مؤثر در متابولیسم لیپوپروتئین‌ها موجب بهبود پروفایل لیپیدی سرم و کاهش میزان شاخص‌های آتروژنیک در موش‌های کلستاتیک می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of magnesium sulfate on atherogenic indices in cholestatic male rats using Bile duct ligation method

نویسنده [English]

  • Eshraghi, T., Eidi, A., Mortazavi, P., Asghari, A., Tavangar, S.M. .
چکیده [English]

Cholestasis is defined as a decrease in bile flow due to impaired secretion by hepatocytes or to obstruction of bile flow through intra or extrahepatic bile ducts that leads to retention of bile acids, bilirubin and cholesterol. Magnesium, the second most abundant intracellular cation, plays an essential physiological role in many functions of the body. The aim of this study was evaluating the effects of magnesium sulfate on atherogenic indices in cholestatic male Wistar rats. In this experimental study, 81 male Wistar rats were randomly allocated into 9 groups. Bile duct ligation was done by standard method. MgSo4 (0.05, 0.1 and 0.2 g/kg bw) was administered intragastrically, once a day, for 28 consecutive days. Serum samples were collected and serum lipid profile was measured using standard methods. Then atherogenic indices were calculated. Cholestasis led to a significant increase in atherogenic indices and treatment of cholestatic rats with magnesium sulfate significantly reduced atherogenic indices.Magnesium sulfate may improve serum lipid profile and reduce atherogenic indices in cholestatic rats by reducing oxidative stress and increasing the activity of enzymes involved in the metabolism of lipoproteins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atherogenic indices
  • Bile duct ligation
  • Cholestasis
  • Lipid Profile
  • Magnesium sulfate