شناسایی مولکولی ژن‌های انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از بثورات بافت پوستی انسان و شیر میش‌های مبتلا به ورم پستان تحت حاد

نویسنده

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس باکتری کروی و گرم مثبت از خانواده میکروکوکاسه است و با ترشح سموم مختلف از جمله انتروتوکسین شرایط تهاجم به میزبان را فراهم می‌آورد. هدف این مطالعه شناسائی ژن انتروتوکسین Sea, Seb, Sec و Sed در استافیلوکوکوس اورئوسهای جداشده از عفونت‌های پوستی بافت انسان و میش‌های مبتلا به ورم پستان تحت حاد بود. در این تحقیق، تعداد 110 ایزوله مشکوک به استافیلوکوکوس اورئوس از استان چهارمحال و بختیاری جمع‌آوری شد، ابتدا ایزوله‌ها با استفاده از روش‌های استاندارد میکروبیولوژی تأیید شدند. سپس آزمون PCR بر روی 67 نمونه با استفاده از پرایمر‌های اختصاصی جهت شناسایی ژن‌های ذکر شده انجام شد.  نتایج نشان داد از 38 ایزوله جدا شده از عفونت‌های بافت پوستی انسان 19 ایزوله از نظر حضور ژن‌های Sebو Sec مثبت بودند که از آن میان ،7 ایزوله (42/18٪) ژنSeb و 12 ایزوله (58/31) ژن Sec را داشتند. همچنین از 29 ایزوله جدا شده از میش‌های مبتلا به ورم پستان تحت حاد،13 ایزوله از نظر ژن‌هایSea, Seb, Sec و Sedمثبت شدند،که از آن میان،5 ایزوله (24/17٪) ژن Sea، 4 ایزوله (79/13%) ژن Seb، 3 ایزوله (34/10٪) ژن Secو 1 ایزوله (45/3%) ژن Sed را داشتند.نتایج با تعیین توالی تأیید شد و نشان داد درصد بالایی از استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از نمونه‌های بالینی دارای ژن‌های انتروتوکسین می‌باشند که با توجه به اهمیت تولید این توکسین‌ها توسط سویه‌های بیماری‌زا، در صورت بیان این ژن‌ها، درمان سریع عفونت ضروری به نظر می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular identification of Staphylococcus aureus enterotoxin genes isolated from human skin tissue rashes and ewes milk with subacute mastitis

نویسنده [English]

  • Kiani salmi, A., Ebrahimi Kahrizsangi, A., Mokhtari, A. .
چکیده [English]

Staphylococcus aureus is a gram-positive coccal bacterium of the micro cocaceae family and by the release of toxins such as enterotoxins provides invasion to the host. The aim of this study was to identify enterotoxin genes of Sea, Seb, Sec and Sed in Staphylococcus aureus isolates of human skin infections and ewes with subacute mastitis. In this study 110 suspected S. Aureus isolates were collected from Chaharmahal and Bakhtiari province, the isolates were confirmed using microbiological standard methods. Then the PCR test was performed on 67 samples using specific primers to identify mentioned genes. The results showed that within 38 samples of human skin infections 19 cases were positive for Seb and Sea genes. 7 cases had Seb gene (18.42%). And 12 samples (31.58%).) were positive for Seagene. Within29 samples of ewe subacute mastitis 13 cases were positive for Sea, Seb, Sec and Sed genes. 5 samples had Sea gene (17.24%), 4 were positive for Seb (13.79%), 3 were positive for Sec (10.34%) and 1 had Sed gene (3.45%). Results were confirmed by sequencing and showed a high percentage of Staphylococcus aureus isolated from clinical specimens had enterotoxin genes. Given the importance of these toxins produced by pathogenic strains, if the expression of these genes occurs, early treatment of infection would be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • Enterotoxin
  • Human skin infection
  • Ewe subacute mastitis