آسیب شناسی بافتی تأثیر ژل سیکلوسپورین بر پیوند آزاد تمام ضخامت پوست (آلوگرافت) در موش صحرایی

نویسنده

چکیده

امروزه از پیوند پوست به میزان گسترده­ درترمیم جراحت­های پوستی استفاده می‌شود. سیکلوسپورین یکی از پرمصرف­ترین و موثرترین داروهای سرکوبگر ایمنی است که در عین حال استفاده سیستمیک از آن دارای عوارض جانبی و سمیبر روی سیستم عصبی، کلیه و کبد می‌باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیرژل 5/0% سیکلوسپورین در رد پیوند آزاد تمام ضخامت پوست در موش صحرایی است. در این مطالعه تجربی از45 موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به عنوان گیرنده‌ی پیوند و 15 موش نر بالغ اسپراگودالی(SD) به عنوان دهنده‌ی پیوند با محدوده سنی 14 تا 15 هفته و محدوده وزنی  200 ± 10گرم استفاده شد. پس از بیهوشی عمومی، برش تمام ضخامت، پوست دایره‌ای شکل به قطر 5/1 سانتی‌متر شامل لایه‌های اپیدرم و درم از موش‌های دهنده اسپراگودالی به محل وسط کتف گیرنده‌ی ویستار پیوند زده شد. پس از پیوند، موش‌ها به طور تصادفی به 3 گروه 15تایی (شاهد، کنترل مثبت و تیمار با ژل 5/0% سیکلوسپورین تقسیم شده سپس هر کدام خود به 5 گروه 3تایی (گروه‌های نمونه‌برداری در روزهای 3 ، 7 و 15) تقسیم شدند. در گروه شاهد هیچ درمانی صورت نگرفت. گروه کنترل، سیکلوسپورین داخل صفاقی با دوز mg/kg/day10 دریافت کرد و در گروه تحت درمان روزانه به محل پیوند ژل 5/0% سیکلوسپورین مالیده شد. سپس در روزهای 3 ،7 و 15 پس از پیوند از محل کاشت (پیوند) نمونه‌برداری انجام شد و آسیب‌شناسی بافتی انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری کروسکال والیس (kruskalwallis)و نرم‌افزار SPSS مورد واکاوی آماری قرار گرفت. در مشاهدات ریزبینی استفاده از ژل سیکلوسپورین موجب کاهش معنی­دار 05/0p< میزان واسکولیت، فولیکولایتیس، التهاب درم و دژنره شدن اپیدرم در روزهای سوم و هفتم بعد از پیوند در مقایسه با گروه کنترل شد در حالیکه مانع از رد پیوند در روز پانزدهم پس از پیوند نگردید. به‌نظر می‌رسد استفاده از ژل سیکلوسپورین اثرات قابل قبولی بر روند پذیرش بافت پیوندی پوست دارد اگرچه استفاده از آن به تنهایی مانع از رد پیوند نمی‌شود. برای پذیرش موثرتر پیوند پوست می‌توان از ژل سیکلوسپورین به همراه سایر داروهای ایمنوسا پرسی و به صورت ترکیبی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological evaluation of cyclosporin gel on full thickness skin transplantation (Allograft) in the rat

نویسنده [English]

  • Mofidi, A., Jahandideh, A., Hesaraki, S. .
چکیده [English]

Nowadays, it is used to skin graft in spread. Cyclosporine is one of the most use and effective immunosuppressive drugs that it has side effect and toxicities on CNS, kidney and liver. In this research is tried to investigation of 0.5% cyclosporine gel effectiveness on allograft full thickness skin rejection in rat. In this experimental study is used to 45 wistar male adult rats as allograft recipient and 15 spiral hole (SD) male adult rats as allograft donor with age range between 14 to 15 week and mean weight: 200±10 gr. After general anesthesia, circles with 1.5 cm diameter containing epidermal and dermal layers had separated from SD donor rats with scalpel cutting and then these parts were grafted to shoulder center (midline) of wistar recipient rats. After transplantation, rats randomly divided to 3 groups with 15 rat (3groups of 5 each) (control, test and 0.5% cyclosporine gel) and then each of them was divided to 3 group with 5 rat (sampling groups in days: 3, 7 and 15). Any treatment is applied in control group. 10 mg/kg IP cyclosporine injected to test group, and in third group, 0.5% cyclosporine gel was applied in the graft place, daily. Then on days: 3, 7 and 15 after graft, it was done sampling from the graft location and applied histopathological studies on it. Then, Statistics data analyzed using kruskal wallis test with SPSS software. Investigations confirmed that cyclosporine gel using caused to significant reduce of vasculitis, folliculitis, dermatitis and dermal degeneration on 3 and 7 days after graft in comparison to control group (P<0.05) and single use of cyclosporine gel on day 15 after graft did not cause to skin graft rejection. By attention to this test challenges, cyclosporine gel has significant effects on Acceptance of skin grafts, but its single use did not cause to skin graft rejection. To more effect on skin graft acceptance can use to cyclosporine gel in combination with other immunosuppressive drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclosporine gel
  • Full thickness allograft transplantation
  • Rat