نمایه نویسندگان

آ

 • آقازاده مشگی، مهزاد بررسی آلودگی میکروبیولوژیکی جوانه های خوراکی شبدر، ماش و گندم در شهر تهران [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 937-942]

ا

 • اژدری، افشین ژنوتیپینگ استافیلوکوک های کواگولاز منفی جدا شده از نمونه های کلینیکی با استفاده از ژن tuf با تکنیک PCR-Sequencing [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 925-936]
 • اسفرم، شبنم شناسایی سارکوسیستیس تنلا و سارکوسیستیس آریتیکانیس جدا شده از گوسفندان کشتاری در کشتارگاه تبریز به وسیله روش های انگل شناسی و PCR-RFLP [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 959-964]
 • اسلامی، علی بررسی آلودگی های انگلی ماکیان بومی شهرستان ایلام [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • اشرافی تمای، ایرج بررسی آلودگی میکروبیولوژیکی جوانه های خوراکی شبدر، ماش و گندم در شهر تهران [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 937-942]
 • انصاری، مریم ژنوتیپینگ استافیلوکوک های کواگولاز منفی جدا شده از نمونه های کلینیکی با استفاده از ژن tuf با تکنیک PCR-Sequencing [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 925-936]
 • انوشه پور، امین اثرات القا مسمومیت آبستنی تحت بالینی در میش بر سطح سرولوپلاسمین سرم [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 949-954]
 • اوجی فرد، امین تاثیر غلظت های مختلف پروتئین هیدرولیز شده ماهی ساردین و ضایعات کشتارگاهی طیور بر سطح باکتری های روده و بقا در لاروهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با آئروموناس سالمونیسیدا [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]

ب

 • باهنر، علیرضا بررسی آلودگی میکروبیولوژیکی جوانه های خوراکی شبدر، ماش و گندم در شهر تهران [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 937-942]
 • بزرگمهری فرد، محمدحسن تفکیک سریع سویه های ویروس برونشیت عفونی طیور به روش آنالیز HRM [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • بزرگمهری فرد، محمدحسن ردیابی متاپنوموویروس پرندگان در گله های ماکیان استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 965-970]
 • بلورچی، محمود بررسی میزان شیوع آندومتریت تحت بالینی در گاوهای شیری با استفاده از سایتوبراش [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • بهشتی، رحیم اثرات افزودن رافینوز و تره هالوز بر شاخص های کیفیت اسپرم گاومیش بعد از ذوب [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 943-948]

پ

 • پیری باغچه جکی، خدیجه اثرات افزودن رافینوز و تره هالوز بر شاخص های کیفیت اسپرم گاومیش بعد از ذوب [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 943-948]
 • پناهی، پورداد بررسی آلودگی میکروبیولوژیکی جوانه های خوراکی شبدر، ماش و گندم در شهر تهران [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 937-942]

ت

 • تاجیک، پرویز بررسی میزان شیوع آندومتریت تحت بالینی در گاوهای شیری با استفاده از سایتوبراش [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • تمدنی جهرمی، سعید ژنوتیپینگ استافیلوکوک های کواگولاز منفی جدا شده از نمونه های کلینیکی با استفاده از ژن tuf با تکنیک PCR-Sequencing [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 925-936]

ج

 • جوادپور، صدیقه ژنوتیپینگ استافیلوکوک های کواگولاز منفی جدا شده از نمونه های کلینیکی با استفاده از ژن tuf با تکنیک PCR-Sequencing [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 925-936]

چ

 • چرخکار، سعید ردیابی متاپنوموویروس پرندگان در گله های ماکیان استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 965-970]

ح

 • حبیبی رضایی، مهران تاثیر غلظت های مختلف پروتئین هیدرولیز شده ماهی ساردین و ضایعات کشتارگاهی طیور بر سطح باکتری های روده و بقا در لاروهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با آئروموناس سالمونیسیدا [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]

خ

 • خاکی، زهره اثرات القا مسمومیت آبستنی تحت بالینی در میش بر سطح سرولوپلاسمین سرم [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 949-954]
 • خانمحمدی، مجید شناسایی سارکوسیستیس تنلا و سارکوسیستیس آریتیکانیس جدا شده از گوسفندان کشتاری در کشتارگاه تبریز به وسیله روش های انگل شناسی و PCR-RFLP [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 959-964]
 • خواجه رحیمی، امیراقبال ژنوتیپینگ استافیلوکوک های کواگولاز منفی جدا شده از نمونه های کلینیکی با استفاده از ژن tuf با تکنیک PCR-Sequencing [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 925-936]

ر

 • رحمانی کهنموئی، جعفر بررسی تأثیر داروی متفورمین بر گلوکز و پروفایل های چربی و استرس اکسیداتیو سرم در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • رضایی، علی بررسی تأثیر داروی متفورمین بر گلوکز و پروفایل های چربی و استرس اکسیداتیو سرم در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • رهبانی نوبر، محمد بررسی تأثیر داروی متفورمین بر گلوکز و پروفایل های چربی و استرس اکسیداتیو سرم در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • رهبری، صادق بررسی آلودگی های انگلی ماکیان بومی شهرستان ایلام [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • رئوفی، افشین مقایسه غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی در بزهای آبستن نژاد آمیخته پاکستانی (بیتال) و نژاد بومی [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 955-958]

س

 • سخا، مهدی شیوع هایپوکلسمی تحت بالینی بعد از زایش در گاوهای شیری و ارتباط آن با بروز بالانس منفی انرژی درحومه شهرستان ارومیه [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • سخا، مهدی اثرات القا مسمومیت آبستنی تحت بالینی در میش بر سطح سرولوپلاسمین سرم [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 949-954]
 • سخا، مهدی مقایسه غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی در بزهای آبستن نژاد آمیخته پاکستانی (بیتال) و نژاد بومی [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 955-958]

ش

 • شیخی، نریمان تفکیک سریع سویه های ویروس برونشیت عفونی طیور به روش آنالیز HRM [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • شفیع زاد، احمد بررسی تأثیر داروی متفورمین بر گلوکز و پروفایل های چربی و استرس اکسیداتیو سرم در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • شهبازی، عباس شناسایی سارکوسیستیس تنلا و سارکوسیستیس آریتیکانیس جدا شده از گوسفندان کشتاری در کشتارگاه تبریز به وسیله روش های انگل شناسی و PCR-RFLP [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 959-964]
 • شوشتری، عبدالحمید ردیابی متاپنوموویروس پرندگان در گله های ماکیان استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 965-970]

ص

 • صافی، شهاب الدین شیوع هایپوکلسمی تحت بالینی بعد از زایش در گاوهای شیری و ارتباط آن با بروز بالانس منفی انرژی درحومه شهرستان ارومیه [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • صافی، شهاب الدین مقایسه غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی در بزهای آبستن نژاد آمیخته پاکستانی (بیتال) و نژاد بومی [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 955-958]

ط

 • طاهری، علی تاثیر غلظت های مختلف پروتئین هیدرولیز شده ماهی ساردین و ضایعات کشتارگاهی طیور بر سطح باکتری های روده و بقا در لاروهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با آئروموناس سالمونیسیدا [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • طلا، مریم ژنوتیپینگ استافیلوکوک های کواگولاز منفی جدا شده از نمونه های کلینیکی با استفاده از ژن tuf با تکنیک PCR-Sequencing [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 925-936]

ع

 • عابدیان کناری، عبدالمحمد تاثیر غلظت های مختلف پروتئین هیدرولیز شده ماهی ساردین و ضایعات کشتارگاهی طیور بر سطح باکتری های روده و بقا در لاروهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با آئروموناس سالمونیسیدا [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • علوی طباطبایی، سیدعلیرضا بررسی میزان شیوع آندومتریت تحت بالینی در گاوهای شیری با استفاده از سایتوبراش [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]

ف

 • فلاح، اسماعیل شناسایی سارکوسیستیس تنلا و سارکوسیستیس آریتیکانیس جدا شده از گوسفندان کشتاری در کشتارگاه تبریز به وسیله روش های انگل شناسی و PCR-RFLP [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 959-964]

ق

 • قیاسی قلعه کندی، جمشید اثرات افزودن رافینوز و تره هالوز بر شاخص های کیفیت اسپرم گاومیش بعد از ذوب [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 943-948]
 • قاسم زاده نوا، حمید بررسی میزان شیوع آندومتریت تحت بالینی در گاوهای شیری با استفاده از سایتوبراش [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]

ک

 • کفاشی الهی، رامین تأثیرات پیشگیرانه پودر زردچوبه خوراکی از ابتلا به کبد چرب در موش های صحرایی تغذیه شده با جیره غذایی پرچرب [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]

م

 • محرمی، تموچین شناسایی سارکوسیستیس تنلا و سارکوسیستیس آریتیکانیس جدا شده از گوسفندان کشتاری در کشتارگاه تبریز به وسیله روش های انگل شناسی و PCR-RFLP [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 959-964]
 • محمدصالحی، رضا بررسی آلودگی میکروبیولوژیکی جوانه های خوراکی شبدر، ماش و گندم در شهر تهران [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 937-942]
 • محمودی، مهدی شیوع هایپوکلسمی تحت بالینی بعد از زایش در گاوهای شیری و ارتباط آن با بروز بالانس منفی انرژی درحومه شهرستان ارومیه [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • مختاری، علیرضا بررسی آلودگی میکروبیولوژیکی جوانه های خوراکی شبدر، ماش و گندم در شهر تهران [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 937-942]
 • مسعودیان، علی تفکیک سریع سویه های ویروس برونشیت عفونی طیور به روش آنالیز HRM [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • معتمدزادگان، علی تاثیر غلظت های مختلف پروتئین هیدرولیز شده ماهی ساردین و ضایعات کشتارگاهی طیور بر سطح باکتری های روده و بقا در لاروهای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با آئروموناس سالمونیسیدا [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • مهاجری، داریوش بررسی تأثیر داروی متفورمین بر گلوکز و پروفایل های چربی و استرس اکسیداتیو سرم در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]

ن

 • نادعلیان، محمدقلی شیوع هایپوکلسمی تحت بالینی بعد از زایش در گاوهای شیری و ارتباط آن با بروز بالانس منفی انرژی درحومه شهرستان ارومیه [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • نادعلیان، محمدقلی اثرات القا مسمومیت آبستنی تحت بالینی در میش بر سطح سرولوپلاسمین سرم [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 949-954]
 • نظربیگی، مریم بررسی آلودگی های انگلی ماکیان بومی شهرستان ایلام [دوره 10، شماره 1(پیاپی 40)، 1392]
 • نعمت اللهی، احمد شناسایی سارکوسیستیس تنلا و سارکوسیستیس آریتیکانیس جدا شده از گوسفندان کشتاری در کشتارگاه تبریز به وسیله روش های انگل شناسی و PCR-RFLP [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 959-964]

ه

 • همایونفر، نغمه ردیابی متاپنوموویروس پرندگان در گله های ماکیان استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 965-970]

ی

 • یوردخانی، سروش مقایسه غلظت سرمی هورمون های تیروئیدی در بزهای آبستن نژاد آمیخته پاکستانی (بیتال) و نژاد بومی [دوره 10، شماره 2(پیاپی 41)، 1392، صفحه 955-958]