دوره و شماره: دوره 4، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1386، صفحه 1-156 
بررسی بافت شناسی اندام جفت گیری گاو میش نر بالغ

صفحه 89-94

محمد علی ابراهیمی سعادتلو؛ رعنا کیهان منش


تاثیر بتا هیدروکسی بو تیرات و استروژن بر فرایند فاگوسیتوز نوتروفیلهای گاو به صورت in vitro

صفحه 95-102

علی کارگری رضاپور؛ شهاب الدین صافی؛ جعفر مجیدی؛ ایرج سهرابی حقدوست


جداسازی عوامل قارچی توکسین زا و غیر توکسین زا از جیره های غذایی گاوداریهای استان قم

صفحه 125-132

محمد دخیلی؛ علیرض خسروی؛ تقی زهرایی صالحی؛ علیرضا باهنر؛ اصغر زارعی


بیماری مارک در مرغهای گوشتی استانهای خراسان ،اصفهان و تهران

صفحه 133-138

مجید فرهود؛ رضا طرقی؛ محسن ملکی؛ محمدرضا باسامی؛ مهدی کیانی زاده؛ سعید چرخکار


بررسی تشخیص ملکولی استافیلوکوکوس اورئوس توسط ژن های SEA-SEB-SEC- 23SR rRNA و روش کشت میکروبی

صفحه 147-153

دکتر حامد اهری؛ دلاور شهباززاده؛ دکتر علی میثاقی؛ دکتر محمدرضا پورشفیع؛ شیما قلی زاده سلطانی؛ سمیه عنایتی