دوره و شماره: دوره 4، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1386، صفحه 1-234 
مقایسه اثرات تضعیفی کتامین وسیپروهپتادین خوراکی برCNS گربه

صفحه 159-166

دکتر ایلیاد عیسی بیگلو؛ دکتر بهلول حبیبی اصل؛ دکتر حمیدرضا اشراقی


بررسی نقش آنزیم های پروتئولیتیک برخی جدای ههای متعلق به جنس آرتروبوتریس در کنترل زیستی نوزاد عفون تزای همونکوس کونتورتوس

صفحه 167-178

دکتر بهار شمشادی؛ دکتر علی اسلامی؛ دکتر شاهرخ رنجبر بهادری؛ دکتر مهدی رزاقی ابیانه؛ دکتر رسول زارع


بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک بیماری مارک در طیور گوشتی کشتار شده در کشتارگاه شهرستان ارومیه

صفحه 179-186

دکتر مهران نصیری؛ دکتر ایرج سهرابی حقدوست؛ دکتر رجبعلی صدرخانلو؛ دکتر علیرضا طالبی


بررسی سرمی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های مرغ مادر گوشتی استان گیلان به روش الیزا

صفحه 187-192

دکتر یداله اسدپور؛ دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد؛ دکتر سید علی پور بخش؛ دکتر منصور بنانی؛ دکتر سعید چرخکار


بررسی اثر کشندگی اشعه گاما بر Escherichia coli (در آب های راکد)

صفحه 209-214

حامد اهری؛ دکتر قاسم یوسف بیگی؛ دکتر رسول خدابخش؛ شیما قلی زاده سلطانی؛ دکتر سعید نفیسی؛ دکتر عاطفه ایمانی؛ سالار حسین نظمی