دوره و شماره: دوره 3، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1385 
بررسی میزان شیوع مالاسزیا در پوست اسبهای استان گلستان و تعیین هویت آنها

صفحه 403-410

سید جمال هاشمی؛ آیت نصراللهی عمران؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ علیرضا خسروی