دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 (پیاپی 11)، دی 1384 
بررسی انگلهای لوله گوارش ماکیان شهرستان شهرکرد

صفحه 311-316

رضا نبوی؛ کوروش منوچهری نائینی؛ محدرضا یاوری؛ نزهت زبردست