دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 (پیاپی9)، تابستان 1384