دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 (پیاپی8)، فروردین 1384 
بررسی فراساختاری پانکراس در موشهای آلوده به ویروس تب برفکی

صفحه 11-28

پژمان مرتضوی؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ تقی الطریحی؛ عبدالمحمد طالب شوشتری


گزارش یک مورد تومور فونکسیونل سلولهای سرتولی در سگ

صفحه 57-60

حسن برکتین؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ سیامک مشهدی رفیعی