دوره و شماره: دوره 12، شماره 2(پیاپی 49)، مرداد 1394، صفحه 1587-1666 
بررسی هیستوپاتولوژیک جراحات ریه شتر یک کوهانه در ایران

صفحه 1589-1593

علی چیتگر؛ ایرج سهرابی حقدوست؛ محمود جمشیدیان؛ سعید حصارکی


مطالعه تجربی فرآوری قرنیه بدون سلول شترمرغ به عنوان زنوگرافت

صفحه 1613-1620

مریم فتوره چی؛ حمیدرضا فتاحیان؛ عبدالمحمد کجباف زاده


بررسی اثر اسید فولیک در فیبروز کبد کلستاتیک القاء شده توسط مدل انسداد مجرای صفراوی در رت

صفحه 1627-1636

زهرا محمدیان؛ اکرم عیدی؛ پژمان مرتضوی؛ سیدمحمد توانگر؛ احمد اصغری


مطالعه اثرات محافظتی کوئرستین بر آسیب روده باریک، ناشی از متوترکسات در موش صحرایی

صفحه 1637-1648

داریوش مهاجری؛ علیرضا منادی؛ رامین کفاشی الهی؛ مهرداد نشاط قراملکی