دوره و شماره: دوره 12، شماره 3(پیاپی 50)، آذر 1394، صفحه 1667-1730 
آنالیز فیلوژنتیک کوکسیلابورنتی جدا شده از شیر گاوداری‌های استان تهران

صفحه 1669-1676

چنگیز احمدی‌زاده، محمود جمشیدیان، فرهاد موسی‌خانی .